Cara Membuat Purwaka Bahasa Jawa

 on Friday, October 10, 2014  


Puji syukur ing Ngarsane Gusti Ingkang Maha Asih, sebab saking hidayahipun Gusti, kula sakanca saged ngrampungaken Tugas Akhir Bahasa Jawa - Nyemak Drama Tradisionil menika.

Saking asil nyemak drama tradisionil, kita dados ngertos menawi kesenian Jawi menika endah lan adiluhung sanget. kathah pitutur budi pekerti lan kaendahan ing drama tradisionil ingkang migunani dhateng gesang bermasyarakat ngantos samenika.

Atur Panuwun dhateng Bapak Handoko, S.Pd. Kepala Sekolah SMPN 1 Kebumen ingkang tansah paring kalodhangan dhateng para siswa supados saged pinter lan maju.

Matur nuwun sanget dhateng Bapak ..............., Guru Basa Jawi ingkang sampun paring wewarah lan tlatos mbimbing kula sakanca, ngantos tugas menika saged rampung.

Matur nuwun ugi dhateng Bapak/Ibu...................... Wali Kelas IX.... ingkang tansah paring panjurung supados sedaya siswa saged sinau kanthi sae.

Boten wonten ingkang sampurna ing donya menika, mekaten ugi Tugas Akhir menika. Pramila dhawuh pangandikan, pamrayogi murih langkung saenipun tugas-tugas kula sakanca, sanget kula rantos wontenipun.

Maturnuwun lan sugeng maos. Jaya-jaya Wijayanti Rahayu lestari budaya Jawa.

                                                                                                     Kebumen.......................................
                                                                                                        Ketua Kelompok,

Cara Membuat Purwaka Bahasa Jawa 4.5 5 han doko Friday, October 10, 2014 Puji syukur ing Ngarsane Gusti Ingkang Maha Asih, sebab saking hidayahipun Gusti, kula sakanca saged ngrampungaken Tugas Akhir Bahasa Jaw...


No comments:

Post a Comment