LCC Islami SMP 2015/2016 dan Kunci Jawabannya

 on Tuesday, February 16, 2016  

CERDAS CERMAT ISLAMI

MATERI SIRAH NABAWIYAH (SKI)
1.       Tahun berapakah Abdullah Ayah Nabi saw. dilahirkan menurut tahun masehi ?(545 M).
2.       Hari apa ? tanggal berapa ? bulan apa ? dan tahun berapa Nabi Muhammad saw. dilahirkan menurut perhitungan tahun masehi ? (Senin, 20 Agustus 570 M.)
3.       Sebutkan 3 kaum Bangsa Arab ? (1. Arab al ‘Arabaa  2. Arab al ‘Aaribah      3.Arab Musta’ribah)
4.       Siapakah Khalifah Andalusia (Spanyol) yang berjuluk Rajawali Quraisy ? (Abdur Rahman Ad-Dakhil)
5.       Siapakah panglima perang termuda di zaman Rasul saw. ? ( Usamah bin Zaid)
6.       Sebutkan 3 pendiri dinasti Abbassiyyah ! (1. Abul Abbas As Shaffah     2.Ja’farAl Manshur   3. Mahdi bin Al Manshur)
7.       Dimanakah letak ibu kota dinasti Bani Umayyah ? ( Damaskus)
8.       Disebut perang apakah, peperangan yang terjadi antara Ali bin abi Thalib dan Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar RA.  ? ( Perang Jamal)
9.      Siapakah pendiri Masjid Al Aqsha ? ( Nabi Ya’kub AS.)
10.  Sebutkan Nabi-nabi yang termasuk dalam Golongan Ulul Azmi ! ( Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad as).
11.  Apakah nama anjing yang setia mengikuti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ? ( Kitmir)
12.  Siapakah sahabat nabi yang mendapat gelar“ Duta Islam Pertama” ? (Mushab bin Umeir)
13.  Siapakah sahabat nabi yang mendapat gelar “Pedang Allah yang Terhunus” ? ( Khalid bin Walid)
14.  Siapakah sahabat nabi yang mendapat gelar “Yang dimandikan Malaikat” ?(Handzhalah bin Amir)
15.  Siapakah sahabat nabi yang buta yang menyebabkan turunnya surat “Abasa” ?(Abdullah bin Umi Maktum)
16.  Siapakah wanita muslimah yang pertama kali mati syahid ? (Sumayyah binti Khayyat/Ummu Yasir)
17.  Kelompok apakah yang tetap setia kepada Ali Setelah peristiwa Tahkim Di daumatul Jandal ketika perang antara Ali dan Mu’awiyah ? ( Syi’ah)
18.  Apakah penyebab terjadinya perang uhud ? ( Pembalasan dendam kaum kafir Quraisy terhadap umat islam atas kekalahan mereka pada perang Badar).
19.  Apa yang segera dilakukan Rasul setibanya di Madinah saat Hijrah ?(1.Mengumpulkan kaum Anshar dan Muahjirin dan mempersaudarakan mereka, 2. Membangun Masjid,    3. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi)
20.  Masjid apakah yang pertama kali dibangun oleh Nabi saw. ? (Masjid Kuba)
21.  Siapakah budak habsyi yang berhasil membunuh Hamzah paman Nabi saw. ? ( Wahsyi)
22.  Siapakah pembunuh Umar bin Khattab ? (Abu Lu’luah al Majusi)
23.  Nabi apakah yang diutus kepada kaum Tsamud ? ( Nabi Shalih )
24.  Dimanakah Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraisy ? (Goa Tsur)
25.  Siapakah pendiri Daulah Aghlabiyah ? (Ibrahim bin Aghlab)
26.  Siapakah pendiri Dinasti Fatimiyah ? (‘Ubaidillah Al Mahdi)
27.  Siapakah pendiri gerakan Hizbut Tahrir ? (Taqiyuddin An Nabhani)
28.  Siapakah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin ? (Sayyid Hasan Al Banna)
29.  Siapakah pendiri Organisasi Nahdhatul Ulama ? ( KH. Hasyim ‘Asy’ari)
30.  Siapakah pendiri Organisasi Muhammadiyah ? ( KH. Ahmad Dahlan)
31.  Siapakah pendiri Tahrikat Tijaniyah ? (Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At Tijani)
32.  Sebutkan 3 saja binatang yang dijamin masuk syurga ! (Anjing ashabul kahfi, unta nabi Shalih, hud-hud nabi Sulaiman)
33.  Siapakah murid nabi Isa as. Yang berkhianat yang  di serupakan oleh Allah kepadanya dan kemudian disalib oleh imperium Romawi ? (Yudas Iskariot)
34.  Apakah julukan bagi para sahabat Nabi Isa yang setia membela dan menemaninya berdakwah ? (Kaum Hawariyyiin).
35.  Siapakah wanita biadab yang mencungkil mata Hamzah, mengiris telinganya untuk dibuat kalung, dan mengeluarkan hatinya kemudian dikunyah ? (Hindun bin Utbah).
36.  Siapakah sahabat Nabi yang menyebarkan Islam dinegeri “Tirai Bambu” Cina ?(Sa’ad bin Abi Waqqas).
37.  Dimanakah kaum Anshor melakukan perundingan untuk memilih Khalifah setelah Rasul wafat ? (Tsaqifah Bani Sa’idah).
38.  Di manakah kaum Quraisy selalu melakukan musyawarah untuk mengatur siasat ? (Daarun Nadwah).
39.  Perang apakah yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku Qois Muhammad ikuti sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ? (Perang Fijar).
40.  Perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan Yahudi Madinah disebut ?(Deklarasi Madinah)
41.  Siapakah yang menjadi Inspirator pembuatan parit dalam perang Khandak ?(Salman Al Farisi)

42.  Apa yang dimaksud dengan Al Mu’allaqah ? (Syair yang menang dalam perlombaan syair di pasar Ukaz dan digantungkan di Ka’bah).
43.  Siapakah sahabat yang dipercaya memegang kunci pintu Ka’bah sekaligus mendapat julukan Amiinul Ummah “Kepercayaan Umat” ? (Hudzaifah Al Yamani).
44.  Peperangan yang diikuti oleh Nabi disebut ? (Ghozwah)
45.  Peperangan yang  tidak di ikuti oleh Nabi disebut ? (Sariyah)
46.  Berapa Jumlah Peperangan Sariyah ? (27 )
47.  Berapa Jumlah Peperangan Ghozwah ? (47 )
48.  Berapa Jumlah tentara Islam dalam perang Badar Kubra dan berapa orang yang terbunuh ?              (313 tentara, 14 orang terbunuh)
49.  Berapa jumlah tentara kafir Quraisy dalam Perang Badar Kubra dan berapa orang yang terbunuh ?        (950 orang dan 70 orang terbunuh)
50.  Pada tahun kedua Hijriyah, kiblat berpindah dari Baitul Muqaddas di Palestina ke Ka’bah di Makkah. Berapa lama kaum muslimin berkiblat ke Baitul Muqaddas ?(16 bulan/1 tahun 4 bln)
51.  Apa penyebab terjadinya perang Uhud ? (Pembalasan dendam kaum musyrikin atas kekalahan mereka pada perang Badar).
52.  Apa yang dimaksud dengan ‘Aamul Wufud  ? (Tahun Berdatangan kabilah-kabilah arab untuk masuk Islam).
53.  Perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir dihentikan selama 10 tahun, umat Islam tidak boleh masuk ke kota Makkah pada tahun itu, dan jika ada orang Quraisy ke Madinah untuk masuk Islam harus dikembalikan ke Makkah dan jika ada umat islam yang ke Makkah tidak dikembalikan ke Madinah . Ini adalah isi dari perjanjian……….? (Sulhul Hudaibiyah).
54.  Pada tahun keberapa ayat hijab turun ? (Tahun ke 5 H.)
55.  Terdapat dalam surat apa saja ayat hijab itu ? (Surat Al Ahzab ayat 53-59 dan An Nur ayat 31)
56.  Siapakah yang melempari Nabi dengan kotoran unta hingga mengenai kepala beliau ? (Uqbah bin Mu’ith)
57.  Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, dengan siapakah Siti Khadijah menikah ? (Al Haq bin Aid)
58.  Berapa Jumlah tentara Islam dalam perang Uhud ? (700 orang)
59.  Berapa jumlah tentara kafir Quraisy dalam Perang Uhud ?(3000 orang)
60.  Siapakah panglima Quraisy yang berhasil memukul mundur pasukan pemanah kaum muslimin dalam perang Uhud ? (Khalid bin Walid).
61.  Pada tahun ke 5 H. terjadi perang Bani Musthaliq, dan salah seorang isteri Nabi yang ikut adalah Siti ‘Aisyah. Dalam perang ini Siti Aisyah mendapat Fitnah yang menyebabkan turunnya ayat pembebasannya dalam surat An Nur. Fitnah apakah itu ? (Haditsul Ifki).
62.  Siapakah gembong munafiq yang berhasil menghasut 300 orang untuk tidak ikut pada perang Uhud ? (Abdullah bin Ubay bin Salul)
63.  Siapa sajakah yang mendapat hukuman 80 deraan karena menyebarkan Fitnah Haditsul Ifki ?     (1. Hamnah binti Hajsyi 2. Misthah bin Usasah 3. Hassan bin Tsabit)
64.  Siapakah sahabat Nabi yang menjadi anak angkatnya dan namanya tertulis dalam Al Qur’an ?     (Zaid bin Haritsah).
65.  Sumpah setia kaum Muslimin yang dilakukan dibawah pohon saat perang Hudaibiyah disebut ?  (Baitur Ridwan)
66.  Siapakah nama asli Abu Bakar As Shiddiq ? (Abdullah bin Abi Quhafah)
67.  Berapa lama Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah ? (2 tahun 10 hari)
68.  Siapakah yang pertama kali mendapat gelar Amiirul Mukminiin ?(Umar bin Khattab)
69.  Pedang sayyidina Umar bernama ? (Dzul Wahsyah)
70.  Orang yang pertama kali membuat kalender/penanggalan Islam adalah…….?(Umar bin Khattab)
71.  Siapakah yang menjadi dalang pembunuhan atas Utsman bin Affan ? (Seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba).
72.  Siapakah yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan ? (Hamran bin Sudan As Syakiy).
73.  Berapa lama Umar bin Khattab menjabat sebagi khalifah ? (10 tahun, 6 bulan, 4 hari)
74.  Berapa lama masa kekhalifahan Utsman bin Affan ? (12 tahun)
75.  Tahun berapakah Khalifah Utsman wafat ? (tahun 35 H.)
76.  Mengapa perang antara Ali dan Siti Aisyah dinamakan perang Jamal ? (Karena dalam perang itu Siti Aisyah mengendarai Unta).
77.  Dimana dan tahun berapa tahkim antara Ali dan Muawiyah dilaksanakan ? (Di Daumatul Jandal tahun 37 H.)
78.  Tahun berapakah Khalifah Ali wafat ? (tahun 40 H.)
79.  Siapakah yang membunuh Ali ra. ? (Abdur Rahman bin Muljam)
80.  Dimana Sayyidina Ali dimakamkan ? (Kufah, Irak)
81.  Tahun dimana Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan disebut ? (‘Aamul Jama’ah)
82.  Siapakhah sahabat nabi yang mendapat kehormatan memandikan jenazah Nabi ?(Ali bin Abi Thalib, Fadhhal bin Abbas dan Usamah bin Zaid).
83.  Apa nama perjanjian damai antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy tahun ke 6 H. ?     (Sulhul Hudaibiyah)
84.  Apa nama Madinah  sebelum Nabi Hijrah ? (Yatsrib)
85.  Tahun dimana Siti Khadijah isteri tercinta Rasul dan kakeknya Abdul Muthallib wafat disebut ?  (‘Aamul Huzni).
86.  Kerajaan Murabhitun didirikan oleh ? (Yusuf bin Tasyfin).
87.  Penguasa Muwahhidiin memasuki wilayah Andalusia tahun……..? (1146 H.)
88.  Sebutkan 4 orang panglima yang ditugaskan Abu Bakar untuk Menumpas Heraklius raja Romawi ! (1. Yazid bin Abi Sufyan 2. Abu Ubaidah bin Jarrah 3. Amru bin ‘Ash 4. Surahbil bin Hasanah).
89.  Raja yang meruntuhkan kerajaan Samudera pasai adalah…… ? (Malik Al Shaleh).
90.  Kesultanan Cirebon merupakan Kerajaan Islam pertama di daerah……? (Jawa Barat).
91.  Gerakan apakah yang dipimpin oleh Jamaluddin Al Afgani ? (Pan- Islamisme)
92.  Siapakah isteri-isteri Rasul yang ikut dalam peperangan bani musthaliq ? (Siti Aisyah dan Ummu Salamah)
93.  Siapakah yang menambahkan adzan Jum’at ? (Utsman bin Affan)
94.  Berapakah jumlah korban dari kaum muslimin pada perang Uhud ? (70 orang)
95.  Berapakah jumlah korban dari kaum musyrikin pada perang Uhud ? (23 orang)
96.  Berapa lama Nabi Musa diasuh oleh Firaun ? (18 tahun)
97.  Siapakah isteri Nabi Sulaiman ? (Ratu Bulqis)
98.  Orang yang pertama kali membuat baju perang adalah……..? (Nabi Daud as)
99.  Siapakah raja yang dibunuh Daud dengan katapelnya ? (Raja Jalut)
100.    Dizaman Nabi Sulaiman ada sebuah kerajaan besar di Negeri Saba yaitu kerajaan Sabaiyah, kerajaan ini sangatlah makmur karena mampu membuat bendungan raksasa untuk pengairan lahan pertaniannya. Apakah nama bendungan Raksasa tersebut ? (Bendungan al Ma’arib)
101.    Siapakah Nabi yang  diutus Allah kepada kaum Tsamud ? (Nabi Shalih as.)
102.    Siapakah saudara kandung Nabi Yusuf as. (Bunyamin)
103.    Siapakah yang mampu memindahkan singgasana ratu Bulqis kekerajaan Sulaiman hanya dengan sekejap mata ? (Asip bin Barkhia)
104.    Tahun berapa Nabi wafat dalam tahun hijriah dan masehi?(13 rabiul awwal 11 H/8 juni 632 M)
105.    Siapakah yang menjadi sekretaris negara dimasa khalifah abu bakar? (Utsman bin Affan)
106.    Siapakah yang menjadi sekretaris negara di masa khalifah umar?(Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin arqam)
107.    Siapakah yang menjadi sekretaris negara di masa khilapah utman?(Marwan bin Hakam)
108.    Siapakah yang menjadi sekretaris negara di masa khilafah Ali bin Abi Thalib ?(Abdullah bin rafii)
109.    Dalam lingkungan Quraisy hanya 17 orang laki-laki yang pandai membaca dan menulis sedangkan dari golongan wanita hanya ada 3 orang siapakah ketiga wanita tersebut?(2 istri Nabi Hafsah dan Umu Salamah dan Asy-Syifan binti Abdullah al-Adawiyah)
110.    Siapakah2 istri nabi yang hanya pandai membaca tak bisa menulis?(Siti Aisyah dan Umu Salamah )
111.    Siapa sajakah para sahabat yang diutus Umar bin Khattab ke Syam untuk mengajarkan ilmunya ? (Muaz bin Jabal ,Ubadah bin Shamit dan Abu Darda)
112.    Siapakah sahabat yang menyebarkan islam di mesir ?(Amr bin Ash)
113.    Siapakah yang membantu Zaid bin Tsabit dalam tugasnya membukukan al-Qur’an ?(salim maula abi huzaifah)
114.    Dimanakah pertama kali ilmu nahwu berkembang ?(Kufah dan Basroh)
115.    Apakah asas di berlakukanya hukum Islam ? (Keadilan dan Kesadaran)
116.    Apa sajakah sumber hukum Islam menurut jumhur fuqoha?(Al-Qur’an ,Sunnah,Ijma dan Qiyas).
117.    Apakah fungsi sunnah terhadap Al-Qur’an ?(1.penguat hukum yang ada dalam al-Qur’an 2. penjelas hukum-hukum Al-Qur’an 3. penetap hukum baru yang tidak di sebutkan dalam Al-Qur’an )
118.    Antara syariat dengan qanun al-wadiy terdapat tiga perbedaan mencolok, sebutkan ketiga perbedaan tersebut?(1. syariat ciptaan Allah dan qonun buatan manusia 2. syariat tak terbatas oleh waktu tertentu qanun terbatas 3. Prinsip syariat membimbing masyarakat qanun hanya mengatur)
119.    Kapan khalifah Ali bin Abi Thalib wafat ?(17 ramadhan 40 H)
120.    Siapakah ketiga orang yang mengaku sebagai nabi setelah rasul wafat ? (Musailamah Al-Kadzaab Al-Aswad al-Kansy dan Thulaihah bin Khuwailid )
121.    Sebutkan 5 dari 17 orang Quraisy yang pandai baca tulis di masa awal – awal islam  ?( Umar bin Khattab 2. Ali bin Abi Thalib 3. Usman bin Affan  4. Abu Ubaidah bin Jarah  5. Thalhah 6. Yazid 7. Muawiyah bin Abi Sufyan 8. Abu Khuzaifah bin Utbah bin Rabi’ah 9. Hatib bin Amr 10. Abu Salamah bin Abdul Asad Al Mahzumi 12. Abaan bin said 13.  Abi sarkhi al-amini 14. Khuwatib bin Abdullah al-Uzza Al amiri 15. Abu Sufyan bin Hard 16. Juhain bin Salt 17. Ali bin Hadrlami)
122.    Siapakah wanita yang Pandai tulis baca dimasa rasul ?(Hafsa, Umu Kulsum dan Syifa binti Abdullah Al Adawi )
123.    Berapa jumlah hadits yang di kumpulkan imam bukhari sebelum di ringkas menjadi 4000 Hadist ? (300.000 hadits)
124.    Kapan kerajaan Romawi di dirikan ?(th. 753 SM )
125.    Pada tahun 30 M kerajaan Romawi pecah menjadi 2 bagian / kerajaan yaitu Romawi barat dan timur Romawi barat beribu kota di Roma . dimanakah ibu kota Romawi timur ?(Kostantinopel )
126.    Kerajaan Romawi timur menganut agama nashrani yang terpecah menjadi 3 mazhab besar sebutkan ketiga mazhab tersebut ?(1. Mazhab yaakibah 2. M. Nasathirah 3. M. Mulkaniyah )
127.    Dalam kerajaan romawi timur ada 3 bahasa yang berpengaruh bahasa apa sajakah itu ?(1. Latin 2. Greek 3. Suryani )
128.    Siapakah nama raja Persia yang menjadi pesaing besar kerajaan Romawi ?(Anusyarwan )
129.    Agama apakah yang dianut oleh orang-orang persia ?(Majusi )
130.    Siapakah yang terkenal sebagai nabinya orang persia ?(Zorooster)
131.    Tahun berapakah Zoroaster wafat ?(583 sm.)
132.    Ajaran Zoroaster memiliki keyakinan bahwa tuhan itu adalah yang memiliki kekuatan baik dan jahat .siapakah nama tuhan baik dan jahat dalam ajaran Zorooster ?( Ahuramazda dan Daruja Ahriman )
133.    Apa nama kitab suci agama zorooster ?( Avesta )
134.    Pada tahun 215 m. seorang pengikut Zorooster mendirikan sekte baru yang memadukan antara ajaran zorooster dengan ajaran Nashrani , siapakah nama pengikut zorooster tsb ?(Manu/Many )
135.    Bahasa apa yang menjadi bahasa resmi orang persia ?( Bahasa Pahlawi )
136.    Siapakah putra sulung nabi ismail yang menggantikanya menguasai /mengurus ka’bah ?( Nabit)
137.    Pada tahun berapakah sumur zam zam di sempurnakan pemugarannya untuk pertama kali ?          (th.540 m. )
138.    Apakah nama perang yang terjadi antara kabilah Bakar dan kabilah Tahlib yang berlangsung selama 40 th. Dan terjadi hanya karena seekor unta ? (Perang Busus )
139.    Perang yang terjadi antara suku al-Gubhara dan suku Dahis yang terjadi selama 40 th. Adalah dah?(perangDahis )
140.    Berapa jumlah penduduk yatsrib (madinah ) pada baiat aqabah ke 2 ?(72 orang)
141.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada raja Heraclius ?( Dakhiyah bin Khalifah al-Kalbi al-Khajazriy )
142.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada kaisar persia ?(Abdullah bin Huzaifah as-sahami )
143.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada Nejus raja habsyah ?( Umar bin umaiyah al- dhamari )
144.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada Muqoukis . gubernur jendral Romawi untuk mesir ?(Khatib bin abi balta’ah al-lakhan)
145.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada Hamzah al Hanafi amir negri Yamamah ?(Sulaith bin amr al-amiri )
146.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat Nabi kepada al-Haris bin Abi syar,amir Khurosan? (Syuja bin Wahab )
147.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada al-munzir bin sawy, amir al-bakhrain ?(al-Ala bin al-Khadhrami )
148.    Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada dua putra al jalandi jifar dan ibad ? (Amr bin ash)

 FIQIH

149.    Sebutkan macam-macam hadats dan contohnya !(Hadats besar =Jima’ hadats kecil Buang air)
150.    Di sebut apakah air yang panas karena sinar Matahari ? (Musyammas)
151.    Sebutkan dua hal  saja sebab di bolehkan bertayamum ? (Tidak ada air dan sakit)
152.    Terbagi berapakah najis ? Sebutkan ! (Terbagi 3 (. Mughalazhah         2. Mutawasithah        3. Mukhaffafah)
153.    Sebutkan rukun-rukun wudhlu ! (Niat, Membasuh muka, Membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kulit kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, tertib )
154.    Apakah arti Shalat menurut bahasa ? (DO’A)
155.    Apakah arti Shalat menurut Istilah ? (Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan Takbir dan di Akhiri dengan salam )
156.    Sebutkan 3 hal saja yang dapat membatalkan shalat ? (Makan dan minum yang disengaja, berbicara, berhadats)
157.    Kapankah waktu melaksanakan shalat Maghrib ? (Dari terbenam matahari hingga hilannya mega merah)
158.    Apakah nama shalat ketika terjadi gerhana matahari ? (Kusuf)
159.    Apakah nama shalat ketika terjadi gerhana bulan ? (Khusuf)
160.    Disebut apakah shalat yang mengiringi shalat fardhu ? (Shalat Rawatib)
161.    Terbagi berapakah shalat rawatib ? sebutkan  (terbagi 2, Muakkad dan Ghoir muakkad)
162.    Sebutkan 3 larangan bagi wanita haidh ? (Shalat, Puasa, dan Thawaf)
163.    Shalat untuk meminta hujan disebut ? (Shalat Istisqa)
164.    Shalat sunnah terbagi dua, sebutkan ! (Shalat rawatib dan Ghoir Rawatib)
165.    Sebutkan 3 saja harta yang wajib dizakati !(Emas perak,pertanian, peternakan, perniagaan, )
166.    Sebutkan golongan yang berhak menerima zakat ! (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, budak, ibnu sabil dan Fisabilillah)
167.    Apa yang dimaksud dengan rikaz ? (Barang-barang hasil tambang)
168.    Di masa siapakah mulai diwajibkan zakat kuda ? (Abu Bakar)
169.    Thalaq yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang sedang dalam keadaan suci dan belum digauli lagi dinamakan ? (Thalaq Sunni)
170.    Thalaq yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang sedang dalam keadaan suci setelah digauli atau isteri dalam keadaan haidh disebut ? (Thalaq Bid’i)
171.    Hukum Islam lazim dibagi kepada 4 bagian pokok, sebutkan 2 diantaranya !(Ibadat, Munakahat, Muamalat dan uqubat (Jinayat)
172.    Siapakah sahabat Nabi yang paling mengetahui hukum Halal dan Haram ?(Muadz bin Jabal)
173.    Sumber pengambilan hukum Islam ada 4, apa sajakah itu ? (Al Qur’an, Al Hadits, Ijma dan Qiyas)
174.    Apa nama kitab Imam Syafi’ie yang memuat dasar-dasar Ilmu ushul Fiqh ? (Ar Risalah)
175.    Siapakah Peletak dasar ilmu Ushul Fiqih ? (Imam Muhammad bin Idris/ Imam Syafi’ie)
176.    Tahun berapa Hijriyah mulai diwajibkan zakat ? (2 H.)
177.    Tahun berapa adzan mulai di syari’atkan ?(Tahun 1 H.)
178.    Tahun berapa Sholat Dua I’ed mulai di syari’atkan ? (Tahun 2 H.)
179.    Tahun berapa Khamar/arak mulai diharamkan secara mutlak ? (Tahun 3 H.)
180.    Tahun berapa Hijriyah mulai diwajibkan Haji? (Tahun 5 H.)
181.    Sujud yang dilakukan ketika membaca Al Qur’an disebut ? (Sujud Tilawah)
182.    Ada berapa tempat ayat-ayat sajdah dalam Al Qur’an ? (15 tempat)
183.    Sebutkan 4 jenis puasa Kifarat ! (Senggama disiang hari bulan Ramadhan, Kifarat Zihar, Kifarat Yamin (sumpah) Kifarat Qotli (membunuh), Kifarat Ihram)
184.    Sebutkan 3 macam cara melakukan ibadah Haji ! (Haji Ifrad, Haji Tamatu’ dan Haji Qiron)
185.    Apa yang dimaksud dengan Haji Qiron ? (Mengerjakan haji dan Umrah bersama-sama)
186.    Apa yang dimaksud dengan Haji Tamattu’ ? (Mengerjakan Umrah terlebih dahulu baru Haji)
187.    Bulan ap sajakah yang dibolehkan melakukan ibadah haji ?(Syawal, Dzulqo’dah dan Dzulhijjah)
188.    Menyembelih hewan pada hari ktujuh setelah kelahiran anak disebut ? (Aqiqah)
189.    Orang kaya berhak menerima zakat apabila ? (Menjadi amil zakat)
190.    Tahun berapakah mulai di wajibkan puasa ? (2 H.)
191.    Bagaimana cara untuk menentukan awal puasa dan awal syawal ? (Dengan Ru’yah dan Hisab)
192.    Sebutka dua jenis puasa wajib ! (Ramadhan dan Nadzar )
193.    Sebutkan 3 rukhsah bagi musafir ! (1. Menjama shalat  2. mengqashar shalat 3. berbuka puasa)
194.    Sebutkan hari-hari terlarang puasa ! (‘Idu fitri, ‘Idul adha, dan hari-hari tasyriq)
195.    Di manakah tempat melakukan sa’I dalam ibadah haji ? (Bukit shafa dan marwah)
196.    Menginap di Muzdalifah saat haji disebut ? (Mabit)
197.    Sebutkan 3 macam Thawaf ? (Thawaf Qudum, Thawaf Ifadah dan Thawaf Wada’)
198.    Apa yang dimaksud dengan thawaf Qudum ? (Thawaf yang dilakukan ketika sampai dimasjidil haram (Ka’bah))
199.    Mencukur rambut tanda berakhirnya proses ibadah haji disebut ? (Tahallul)
200.    Dimanakah para Hujjaj melempar jumrah yang tiga ? (Di Mina)
201.    Disebut hari apakah tanggal 8 bulan dzul hijjah ? (Hari Tarwiyah)
202.    Sebutkan 3 saja rukun jual beli ! (Penjual, pembeli, dan barang dagangan, akad)
203.    Dalam system jual beli ada bentuk Ijaroh, apa maksud dari ijaroh ? (Sewa menyewa)
204.    Sebutkan 3 macam khiyar dalam jual beli ! (khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ‘aibi)
205.    Berapakah batas maksimal masa khiyar dalam jual beli ? (3 hari)
206.    Sebutkan 2 syarat barang yang di perjual belikan ! (Suci dan bermanfaat)
207.    Sebutkan macam-macam perceraian ! ( Thalaq, Khulu’ dan fasakh)
208.    Ada berapakah bagian-bagian thalaq ? (ada 2 Raji’ dan Bain)
209.    Berapa lama masa iddah bagi wanita yang di tinggal mati suaminya ? (4 bulan 10 hari)
210.    Berapa lama masa iddah bagi wanita yang di cerai suaminya ? (3 Quru’)
211.    Berapa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki ? (25 tahun)
212.    Dengan cara apa suami bisa rujuk kepada isterinya setelah habis masa Iddah ?(Menikah dengan akad baru)
213.    Di sebut apakah masa menunggu bagi wanita yang dicerai suaminya ? (Masa Iddah)
214.    Ilmu yang membahas tentang harta waris adalah……….. ? (Ilmu Faraid)
215.    Siapakah yang berhak mendapat ¼ dari harta waris ? (Suami jika ada anak dan isteri jika tidak ada anak)
216.    Ketentuan bagian-bagian ahli waris di sebut ? (Furudul Mukaddarah)
217.    Sebutkan bilangan-bilangan yang termasuk pada furudhul muqaddarah ! (1/2,1/3, 2/3, 1/6,1/4,1/8)
218.    Siapakah yang berhak menerima ½ dari harta waris ? (Suami jika tidak ada anak)
219.    Sebutkan macam-macam ashabah ! (Ashobah binnafsi, Ashobah bil ghoir, Ashobah ma’al ghoir)
220.    Sebutkan 3 macam golongan yang masuk dalam kategori Ashabah Binnafsi ?(anak laki-laki, ayah, dan kakek dari ayah)
221.    Apa yang dimaksud dengan Mustahiq Zakat ? (Orang yang berhak menerima Zakat)
222.    Sebutkan 3 penyebab terhalangan ahli waris mendapatkan harta waris ?(Membunuh, Murtad, Kafir)
223.    Ada berapa macamkah hijab ahli waris ? (ada 2 Hijab Nuqson dan Hijab Hirman)
224.    Berapakah bagian 2 anak perempuan atau lebih dalam harta waris ? (2/3)
225.    “Sejumlah harta yang diberikan pembunuh atau keluarganya kepada keluarga terbunuh” adalah definisi dari ? (Diyat)
226.    Sebutkan macam-macam pembunuhan ! (Sengaja, semi sengaja, teidak sengaja)
227.    Diyat ada dua macam sebutkan keduannya ! (Mukhaffah dan mughalazhah)
228.    Apa hukuman bagi pezina yang bukan muhsan ? (Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun)
229.    Berapa nishab bagi seorang pencuri yang mengharuskannya mendapat hukuman potong tangan ? (1/4 dinar )
230.    Apa yang dimaksud denga pembunuhan semi sengaja ? (Pembunuhan yang dilakukan tanpa niat membunuh dengan alat yang mematikan)
231.    Pembunuh harus dibunuh hukum ini disebut ? (Qishas)
232.    Sebutkan 4 Madzhab fiqih terbesar (Maliki, Hanafiy, Syafi’ie, dan Hambali)
233.    Siapakah nama asli Imam Syafi’ie ? (Muhammad bin Idris)
234.    Pendapat-pendapat Imam Syafi’ie Di Bagdhad disebut ? (Qaul Qodim)
235.    Pendapat-pendapat Imam Syafi’ie Mesir di sebut ? (Qaul Jadid)
236.    Kitab terbesar Imam Syafi’ie dalam masalah Fiqh adalah….. (Al Umm)

MATERI AL QUR’AN /ILMU AL QUR,AN/TAFSIR

237.    Siapakah yang menjadi ketua panitia pembukuan Al Qur’an ? (Zaid bin Tsabit)
238.    Ada berapakah maratibul gunnah jika dilihat dari kesempurnaannya ? (ada 3, Musyaddadah, idgham, ikhfa)
239.    Dalam Al Qur’an ada dua surat yang paling banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita, yang pertama adalah surat An Nissa, karena lebih banyak membicarakan tentang wanita maka dinamakan surat An Nissan Al Kubra. Dan surat apakah yang kedua yang mendapat nama An Nissa As Sughra ? (Surat At Thalaq)
240.    Surat Al Baqarah dan Surat Ali Imran adalah dua surat yang membongkar hal-hal yang disembunyikan oleh Ahli Kitab, oleh karenanya dinamakan apakah dua surat tersebut ? (Az Zahrawaani(dua yang cemerlang))
241.    Siapakah yang pertama kali memulai surat dengan Bismillah ?  (Nabi Sulaiman)
242.     Apa yang menyebabkan terjadinya mad Far’ie ? (Hamzah dan sukun)
243.    Terbagi berapakah Qalqalah  ? ( 3, Sughra, Kubra dan Akbar)
244.    Wakaf/Berhenti dalam membaca Al Qur’an ada 4 jenis, sebutkan ke 4 jenis tersebut ? (Idthiroriy, Ikhtiariy, Ikhtibari, dan Intizhariy)
245.    Sebutkanlah 4 tingkatan dalam membaca Al Qur’an ? (Tartil, Tahqii,Hadr dan Tadwir)
246.    Ada berapakah hukum nun mati atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf Hijaiyah ? (Ada 4. Izhar, Idgham, Ihkfa dan Iklab)
247.    Izhar mempunyai 6 huruf dan 3 tingkatan. Sebutkan 3 tingkatan izhar tersebut dengan hrurufnya masing-masing !(1. A’la = Hamzah dan Cha 2. Ausath=’Ain dan Ha  3.Adna= Ghoin dan Kha)
248.  Huruf-huruf idgham yang 5 terkumpul dalam kalimat يرملون , terbagi kepada dua macam. Apakah 2 macam idgham tersebut ? (Bigunnah dan Bilagunnah)
249.    Sesuai dengan yang disepakati para Ulama Tajwid, bahwa tingkatan mad terbagi kepada 5 tingkat sebutkan ke 5 tingkatan itu secara berurutan ! (Mad Lazim,M. Aridh,M. Wajib,M.Jaiz, M. Badal)
250.    Ada berapakah tingkatan-tingkatan gunnah dilihat dari kesmpurnaan gunnahnya ? (ada 3. 1. Gunnah Musyaddadah 2. Ikhfa 3. Idgham)
251.    Ikhfa Haqiqi terbagi kepada 3 tingkatan, Aqrob, Ausath dan Ab’ad. Huruf apa sajakah yang termasuk dalam Ikhfa Ausath ?(ث,ج,ذ,ز,س,ش,ص,ض,ظ,ف)
252.    Kalimat apakah yang mengandung semua huruf Isti’la ? (خص ضغط قظ )
253.  Terkumpul dalam kalimat apakah huruf-huruf ikhfa ? (صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد فى تقى ضع ظالما)
254.    Menurut imam Jazari wakaf Iktiariy terbagi kepada 3 bagain. Sebutkan 3 bagian wakaf tersebut ! (Wakaf Tam, Wakaf Kafi dan Wakaf Hasan)
255.    Ilmu yang dipelajari untuk mengetahui tata cara membaca kata atau kalimat dalam Al Qur’an sekaligus perbedaan yang disandarkan kepada para imam yang menyampaikan kepada kita. Definisi ini adalah definisi untuk ? (Ilmu Qiro’at)
256.    Para Ulama Qiro’at membagi Qiro’at kepada 6 macam. Sebutkan 3 diantaranya !(Qiro’at Mutawatir, Q. Masyhur, Q. Ahad, Q. Syadz, Q. Maudlu, dan Q. Mudraj)
257.    Qiro’at yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak dari kelompok yang banyak yang tidak mungkin berdusta. Ini merupakan definisi untuk jenis Qiro’at ? (Qiro’at Mutawatir)
258.    Sebutkan 4 nama Imam Qiro’at dalam Qiro’at Sab’ah (Qiro’at Tujuh) ! (Nafi’, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Aamir, ‘Ashim, Hamzah dan Al Kisa’i)
259.    Jenis Qiro’at apakah yang banyak dipraktekan di Indonesia ? (Qiro’at ‘Ashim, Riwayat Hafsh, Thariq As Syatibyah)
260.    Apa bunyi ayat yang artinya : “ Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Ruh maka katakanlah bahwa ruh adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit”. ? يسئلونك عن عن الروح قل الرووح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا)
261.  Apa bunyi ayat yang artinya : “ Sesungguhnya kamu (Muhammad) Memiliki budi pekerti yang luhur”. (وانك لعلى خلق عظيم)
262.    Berapakah tingkatan-tingkatan Mad ? (ada 5, (1. Mad Lazim  2. Mad ‘Aridh lissukun            3. Mad Wajib  4. Mad Jaiz      5. Mad Badal)
263.    Surat apakah yang membuka kedok orang-orang munafiq ? (Al Fatihah dan At Taubah)
264.    Dalam Al Qur’an ada surat al Ma’arij, apa arti Al Ma’arij ? (Tempat-tempat Naik)
265.    Siapakah sekretaris Nabi yang paling banyak menulis Wahyu ? (Mu’awiyah bin Abi Sufyan)
266.    Siapakah sahabat nabi yang pertama kali membaca Al Qur’an dengan suara merdu ? (Abdullah bin Mas’ud)
267.    Siapakah pengarang kitab tafsir jalalain ? (Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Sayuthi)
268.    Kitab tafsir apakah yang berhasil dikarang oleh sayyid Qutub ketika berada dalam penjara ?  (Tafsir fi dzilalil Qur’an)
269.    Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, 4 mushaf Al Qur’an dicetak untuk disebarkan ke kota-kota penting. Utsman sendiri memegang satu mushaf Al Qur’an yang menjadi pedoman bacaan bagi mushaf-mushaf yang lain. Apa nama mushaf yang dipegang oleh Utsman ? (Mushaf Imam)
270.    Berapakah jumlah ayat Al Qur’an menurut pendapat yang paling Shahih ? (6236 ayat)
271.    Wahyu yang turun di Madinah disebut Ayat-ayat Madaniyah, Berapa jumlah surat Madaniyah? (28 surat)
272.     Wahyu yang turun di Makkah disebut Ayat-ayat Makkiyah, Berapa jumlah surat Makkiyah? (86 surat)
273.    Sebutkan 5 nama lain dari Al Qur’an ! (1. Ad Dzikro (peringatan) 2. Al Bayan (penjelasan)   3. Al Huda (petunjuk) 4. An Nur (cahaya) 5. Al Furqon (pembeda) )
274.    Nama lain dari surat al Fatihah adalah As Sab’ul Matsani, apa yang dimaksud dengan As Sab’ul Matsani (7 Ayat yang diulang-ulang)
275.    Ada berapakah Makharijul Huruf ? (ada 17)
276.    Sebab-sebab turunnya Al Qur’an disebut ? (Asbabun Nuzul)
277.    Dunia terdiri atas daratan dan lautan, berapa persenkah luas lautan yang dijelaskan Al Qur’an? (71,11%)
278.    berapa persenkah luas daratan yang dijelaskan Al Qur’an? (28,88%)
279.    Hidup dan mati merupakan siklus manusia, dan ternyata dalam Al Qur’an kata-kata “Al Hayat” dan “Al Maut” disebut dalam jumlah yang sama. Berapa jumlah dua kata tersebut diulang dalam Al Qur’an ? (145 kali)
280.    Apa yang dimaksud dengan AS SAB’UT THIWAL dalam jumlah ayat Al Qur’an ?(7 surat terpanjang dalam Al Qur’an)
281.    Apa yang dimaksud dengan AL MIUUN ? ( Surat-surat dalam Al Qur’an yang ayatnya lebih dari 100 ayat)
282.    Apa yang dimaksud dengan AL MATSANI ? (Surat-surat dalam Al Qur’an yang ayatnya kurang  dari 100 ayat)
283.    Apa yang dimaksud dengan AL MUFASSHAL ? (Surat-surat terpendek dalam Al Qur’an)
284.    Dalam Al Qur’an banyak surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, disebut apakah huruf-huruf tersebut ? (Fawatihus Suwar)
285.    Berapa jumlah surat yang diawali denga huruf-huruf hijaiyah ? (29 surat)
286.    Ilmu-ilmu Islam dapat di golongkan kepada 4 kelompok besar, apa sajakah itu ?(1. Ilmu Bahsa Arab 2. Ilmu Syari’at 3. Ilmu Sejarah  4. Ilmu Hkimah dan Filsafat)
287.    Apa sajakah kewajiban umat Islam terhadap Al Qur’an ? ( 1. Membacanya  2. mentadaburi   3. mengamalkan  4. mengahapalnya).
288.    Siapakah Ulama yang berjasa memberikan titik pada huruf-huruf Al Qur’an ?(Nashir bin Ashim dan Yahya bin Ya’mar)
289.    Siapakah Ulama yang berjasa memberikan tanda baca dalam Al Qur’an ? (Al Khalli)
290.  Kata القرآن adalah kalimat yang berakar kata قارن yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Dan memang suart-surat, ayat-ayat dan huruf-huruf Al Qur’an beriringan dan digabungkan satu dengan yang lainnya. Siapakah ulama yang mengemukakan pendapat seperti itu ? (Muhammada bin Idris As-Syafi’i )
291.  Kata القرآن adalah kalimat yang berakar kata قرائن jama  قرينةyang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Dan memang suart-surat, ayat-ayat dan huruf-huruf Al Qur’an beriringan dan digabungkan satu dengan yang lainnya. Siapakah ulama yang mengemukakan pendapat seperti itu ?
292.    Sebutkan 4 bulan hurum (dihormati) dalam Al Qur’an ! (Muharram, Rajab, Dzulqo’dah, dzulhijjah)
293.    Surat Al Maidah memiliki dua nama yanga lain, sebutkan apa saja dua nama tersebut !  (Al ‘Uqud dan Al Munqidz)
294.    Dalam Al Qur’an ada 4 surat yang artinya Hari Kiamat, sebutkan 3 di antaranya !(1. Al Waaqi’ah 2. Al Haaqqah 3. Al Qori’ah 4. Al Qiyamah)
295.    Nama lain dari surat Fathir (pencipta) adalah………? (Surat Malaikat)
296.    Apakah nama lain dari surat Az Zumar ? (A Ghurof)
297.    Haa Miim As Sajdah adalah nama lain dari surat ? (Fusshilat)
298.    Dalam Al Qur’an ada surat Al Jatsyiah, apa arti Al Jatsyiah ? (Yang Berlutut)
299.    Surat Qof juga dinamakan surat Baasiqoot, pada ayat berapa kalimat Basiiqotdisebut ? (ayat 10)
300.  Siapakah yang dimaksud “Anakku” dalam ayat  يابني إنى ارى فى المنام انى ان اذبحك فانظر ماذاترى (Nabi Ismail)
301.    Siapakah yang dimaksud “Anakku” dalam ayat يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين  ?(Kan,an bin Nuh)
302.  Siapakah yang dimaksud “Anakku” dalam ayat   يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا(Nabi Yusuf as.)
303.    Siapakah yang dimaksud “Ayah” dalam ayat   ياابت انى رأيت احدعشر كوكبا  (Nabi Ya’kub as).
304.  Siapakah yang dimaksud “Ibnu Ummi” dalam ayat   ياابن ام لاتأخذ بلحيتى ولابرأسى (Nabi Musa As.).
305.  Siapakah yang dimaksud “Ayah” dalam ayat   ياابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصالحين  (Nabi Ibrahim As.).
306.  Siapakah yang dimaksud “Seorang laki-laki” dalam ayat      وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتيعوا المرسلين (Habib an Najjar)
307.  Siapakah yang dimaksud “Sahabatnya” dalam ayat   اذهما فىالفار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا  (Abu Bakar As Shiddiq).
308.  Siapakah yang dimaksud “3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya” dalam ayat   وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأية (1. Ka’ab bin Malik 2. Hilal bin Umayyah 3. Mararah bin Rabi’)
309.  Siapakah yang dimaksud “Muridnya(Nabi Musa)” dalam ayat   واذقال موسى لفته لاابرح حتى ابلغ مجمع البحرين الأية (Yusya’ bin Nun)
310.  Siapakah yang dimaksud “Hamba ” dalam ayat   فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما  (Nabi Khidir As.)
311.  Siapakah yang dimaksud “Isteriku”(Nabi Zakariya) dalam ayat   قال انى يكون لىغلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا  (Elizabet).
312.  Siapakah yang dimaksud “Ruh Kami” dalam ayat   فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ?    (Malaikat Jibril As.)
313.  Siapakah yang dimaksud “Saudara Perempuan Harun” dalam ayat   يااخت هارون ماكان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا  (Siti Maryam).
314.  Siapakah yang dimaksud “Umat-umat yang lain” dalam ayatثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين (Umat Nabi Shalih, Umat Nabi Luth dan Umat Nabi Syuaib).
315.  Siapakah yang dimaksud dengan “wanita yang mengajukan gugatan” dalam ayatقد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله ?(Khaulah binti Tsa’labah)
316.    Ayat apakah yang merupakan ayat terpanjang dalam Al Qur’an ? (Surat Al Baqarah ayat 182)
317.    Ayat apakah yang merupakan ayat terpendek dalam Al Qur’an ? (مدهامتان )
318.    Berapa kali kata فبأي الآء ربكما تكذبان dalam surat Ar Rahman (30 kali)
319.    Siapakah suami dari Khaulah binti Tsa’labah yang menjadi sebab turunnya bebrapa ayat dalam surat Al Mujadalah ? (‘Aus bin Shamit)
320.  Apa yang dimaksdu dengan “sebuah kitab” dalam ayat قال علمها عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولاينسى (Lauhil Mahfudz)

MATERI HADITS/ILMU HADITS

321.    Apa yang di maksud dengan hadits mauquf ? (Hadits yang disandarkan langsung kepada sahabat)
322.    Ilmu yang mempelajri sahih dan tidaknya sebuah hadits serta diterima atau ditolaknya perawi hadits adalah……..? (Musthalhul Hadits)
323.    Ketika kita membaca hadits sering kita jumpai kata-kata “hadits riwayat Arba’ah” siapakah yang dimaksud dengan arba’ah ? (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah)
324.    Setelah Al Qur’an ada 6 kitab yang paling sahih isinya yang terkenal dengan “Kutubus Sittah” Sebutkan 3 diantara 6 kitab tersebut ! (Sahih Bukhariy, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizdi dan Sunan Nasa’I).
325.    Apa yang dimaksud dengan “Matan Hadits” ? (Lafadz atau Teks Hadits)
326.    Siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits ? (Abu Hurairah)
327.    Dari 700.000 hadits yang dihapal oleh Ahmad bin Hambal belaiu saring kembali menjadi 40.000 hadits yang ia kumpulkan dalam sebuah kitab, Apa nama kitab tersebut ? (Al Musnad)
328.    Apa nama kitab hadits karangan Imam Bukhariy ? (Al Jami’us Shahih/Shahih Bukhariy)
329.    Siapakah yang dimaksud ‘Abadillah ilmu hadits ? (Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ma’ud, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair bin Awwam)
330.    Dalam akhir sebuah hadits sering kita temui kata “Syaikhoni”, siapa yang dimaksud Syaikhoni tersebut ? (Bukhariy dan Muslim)
331.    Pada masa khalifah siapakah hadits mulai dibukukan ? (Umar bin Abdil Aziz)
332.    Sebab-sebab turunnya hadits disebut ? (Asbabul Wurud)
333.    Siapakah nama asli Imam Bukhariy ? (Muhammad bin Ismail)
334.    Apa yang dimaksud dengan hadits Mutawatir ?(Hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari 40 orang)
335.    Sebutkan definisi hadits ! (Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, maupun ikrar terhadap perbuatan sahabatnya)
336.    Apa fungsi hadits terhadap Al Qur’an ? (Merinci hukum-hukum global dalam Al Qur’an, dan Menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al Qur’an)
337.    Apakah nama kitab hadits karangan imam  Malik yang pernah dihapal Imam Syafi’ie saat berusia 8 tahun ? (Al Muawattha)
338.    Kamus yang digunakan untuk mencari satu hadits di sebut? (Al Mu’jam)
339.    Siapakah peletak dasar ilmu Musthalahul Hadits ? (Muhammad bin Syihab Az Zuhriy)
340.    ketika para sahabat dilarang menulis hadits, Nabi mengizinkan kepada seorang sahabatnya untuk menulis hadits, siapakah sahabat tersebut ? (Abdullah bin Umar)

MATERI TAUHID/PERBANDINGAN AGAMA

341.    Allah bersifat “Aziiz” apa arti dari sifat tersebut ? (Perkasa)
342.    Apa yang dimaksud dengan Ilmu Teologi ? (Ilmu yang membahas tentang Ketuhanan )
343.    Apa pengertian(definisi) dari Ihsan ? (Kamu menyembah Allah seakan akan kamu melihatNya, dan jika kamu tidak melihatNya maka Allah melihatmu).
344.    Kata Agama berasal dari bahasa Sanksekerta yaiu A dan Gama, Apa arti dari Kata Agama ? (Tidak Kacau)
345.    Agama apakah yang pertama kali menyembah dan bersujud kepada berhala ?(Shobi’ah)
346.    Berpindahnya ruh orang yang telah mati kepada bayi yang baru lahir atau hewan dalam keyakinan Agama Majusi sekte tanasukhiyah disebut ? (Reinkarnasi)
347.    Siapakah Pendiri Agama Budha ? (Sidarta Gautama)
348.    Dalam Islam banyak bermunculan aliran-aliran dalam teologi Islam, dan salah satu aliran teologi itu ada yang berpendapat bahwa Al Qur’an itu bersifat bahru bukan Qodim. Aliran apakah itu ?    (Mu’tazilah)
349.    Dalam ilmu teologi ada Faham yang menyatakan bahwa manusia tidak punya daya apapun untuk melakukan suatu perbuatan, karena Allah lah pemilik mutlak segala perbuatan Faham apakah itu? (Faham Jabariah)
350.    Faham yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak mutlak dalam berbuat dalam ilmu teologi disebut faham ? (Faham Qadariyah)
351.    Lima dasar pokok pemikiran aliran Mu’tazilah disebut ? (Al Ushulul Khomsah)
352.    Salah satu isi Al Ushulul Khomsah adalah faham yang menyatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar hukumnya tidak mukmin tidak pula kafir. Disebut apakah hukum tersebut? (Al Manzilah bainal Manzilatain)
353.    Berapa lama Abul Hasan Al Asy’ariy pendiri aliran ‘Asy’ariyah menjadi penganut aliran Mu’tazilah sebelum mendirikan aliran baru ? (40 tahun)
354.    Teori yang terkenal dalam aliran ‘Asy’ariyah yang menyatakan bahwa Manusia tidak punya kemerdekaan dalam berkehendak dan pebuatan karena perbuatannya diciptakan oleh Allah, disebut apakah teori ini (Al Kasb)
355.    Siapakah pendiri aliran Mu’tazilah ? (Washil bin ‘Ata’)
356.    Siapakah pendiri aliran Al Maturidiyah ? (Abu Manshur Al Maturidi)
357.    Siapakah pendiri aliran Al ‘Asy’ariyah ? (Abul Hasan Al ‘Asy’ariy)
358.    Siapakah imam pertama sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib dalam aliran Khawarij ? (Abdullah bin Wahab Ar Rasidi)
359.    Sebutkan 3 dari 5 Pokok dasar-dasar teologi Mu’tazilah yang terkenal dengan Ushulul Khomsah ! (At Tauhid, Al “adl, Al Manzilah bainal Manzilatain, Al Wa’di wal Wa’iid, dan Amar Ma’ruf Nahyi Munkar)
360.    Siapakah Pencetus Faham Qadariah ? (Ma’bad Al Juhani dan Ghailan Ad Dimasyqi)
361.    Siapakah Pencetus Faham Jabariah ? (Al Ja’d  bin Dirham)
362.    Sebutkan 2 faham yang mempermasalahkan tentang daya manusia dalam melakukan perbuatan !  (Jabariyah dan Qadariyah)
363.    Siapakah ulama yang disiksa dan dipenjara oleh penguasa ketika itu karena tidak mau mengakui bahwa Al Qur’an adalah makhluk sebagaimana menurut faham resmi ketika itu yaitu Mu’tazilah? (Imam Ahmad bin Hambal)
364.    Upacara pembakaran mayit diBali disebut ? (Ngaben)
365.    Dalam agama Hindu terdapat doktrin Trimurti yaitu keyakinan tentang tuhan (dewa) pencipta, tuhan (dewa) Perusak dan tuhan (dewa) Pemelihara. Siapakah ketiga dewa tersebut ? (Brahma, Wisnu dan Shiwa)
366.    Setelah peristiwa Tahkim di daumatu Jandal antara Ali dan Mu’awiyah munculah 3 aliran besar dalam teologi Islam. Aliran apa sajakah itu ? (Murji’ah, Khawarij dan Mu’tazilah)
MATERI PENGETAHUAN UMUM
IPA
367.    Zat Hijau daun yang ada pada tumbuhan disebut ? (Klorofil)
368.    Cairan lendir yang terdapat pada batang pohon disebut ? (Kambium)
369.    Apa yang dimaksud dengan Herbivora ? (Hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan)
370.    Hewan yang pemakan daging disebut ? (Carnivora)
371.    Manusia adalah pemakan daging dan tumbuhan, maka manusia tergolong jenis ....? (Omnivora)
372.    Hewan yang memiliki tulang belakang masuk dalam golongan hewan ...?(Vertebrata)
373.    Hewan yang tidak memiliki tulang belakang masuk dalam golongan hewan ...?(Avertebrata)
374.    Proses pertumbuhan kupu-kupu dan katak disebut ? (Metamorfosis)
375.    Belalang memakan rumput, Katak dimakan ular, ular dimakan elang dan elang mati, bangkai elang menyuburkan tanah tempat tumbuhnya rumput. Siklus kehidupan ini disebut ? (Rantai Makanan)
376.    Gagak memakan kutu pada tubuh kerbau. hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak  disebut ? (Simbiosis Mutualisme)
377.    Makhluk yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah....?(Amoeba)
378.    Kekurangan kalsium menyebabkan penyakit tulang keropos. apakah istilah yang dipakai untuk penyakit tersebut ? (Osteoporosis)
379.    Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ? (Ovivar)
380.    Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut ? (Vivivar)
381.    Perputaran bumi pada porosnya disebut ? (Rotasi)
382.    Satelit bumi dalam sistem tata surya kita adalah....? (Bulan)
383.    Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda angkasa adalah...? (Teleskof)
384.    Alat untuk mengukur suhu tubuh adalah...? (Termometer)
385.    Manusia dan Hewan yang menyusui adalah golongan ? (Mamalia)

IPS

386.    Sebutkan 3 dari 6 benua yang ada didunia!(Erofa, Asia, Afrika, Amerika, Australia & Antartika)
387.    Lahan subur didaerah padang pasir disebut ? (Oase)
388.    Sumpah yang diikrarkan Gajah Mada maha Patih Majapahit itu untuk menyatukan Nusantara dikenal dengan.....? (Sumpah Palapa)
389.    Sebutkan 5 dari 7 kejaiban dunia ! (Menara Pisa, Menara Eifel, Taj Mahal, Candi Borobudur, Tembok Raksasa Cina, dan Taman Gantung Di Babilonia)
390.    Dinegara manakah letaknya Menara Miring Pisa dimana Galileo selalu melakukan percobaan-percobaan ilmiahnya ? (ITALI)
391.    Taj Mahal dibangun oleh Raja Syah Jehan sebagai tempat pemakaman permaisurinya tercinta. Siapa nama permaisuri tersebut ? (Mumtaj Mahal)
392.    Pada tahun berapa kertas ditemukan diCina ? (105 M.)
393.    Lembaga atau badan yang bertugas memperhatikan dan memprakirakan cuaca diIndonesia adalah BMG. Apakah kepanjangan dari BMG ? (Badan Meteorologi dan Geofisika)
394.    LPPTKA adalah singkatan dari ? (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur’an)
395.    Dalam dunia komunikasi sering kita dengar istilah SMS yang artinya Pesan Layanan Singkat. Apakah kepanjangan dari SMS itu ? (Short Massaging Service)
396.    Patung tinggi terkenal dikota New York AS. bernama ? (Patung Liberty)
397.    Siapakah presiden Filipina yang baru terpilih beberapa waktu lalu ? (Gloria Macapagal Arroyo)
398.    Dinegara mankah tempat berlangsungnya piala erofa tahun 2004 ? (Portugal)
399.    Piala Dunia tahun 2006 diselenggarakan dinegara....? (Jerman)
400.    Sebelum berganti nama menjadi Piala Dunia, apakah nama kejuaraan sepak bola tersebut ? (Piala Julius Rimet)

TOKOH DUNIA

401.    Siapakah yang pertama kali menemukan Pesawat terbang  ? (Wilbur dan Orvelle Wright)
402.    Siapakah yang pertama kali menemukan Radio ? (Guglielmo Marconi)
403.    Siapakah yang pertama kali menemukan Dinamit ? (Alfred B. Nobel)
404.    Siapakah yang pertama kali menemukan Pulpen ? (Lewis)
405.    Siapakah yang pertama kali menemukan Dinamo ? (Michael Faraday)
406.    Siapakah yang pertama kali menemukan Film       ? (Thomas A. Edison)
407.    Siapakah yang pertama kali menemukan Telepon ? (Alexander Graham Bell)
408.    Siapakah yang pertama kali menemukan Photo warna ? (Gabriel Lippmann)
409.    Siapakah yang pertama kali menemukan Mesin ketik ? (Sholes)
410.    Siapakah yang pertama kali menemukan Korek Api ? (Jhon Walker)
411.    Siapakah yang pertama kali menemukan Mesin Uap ? (James Watt)
412.    Siapakah yang pertama kali menemukan Mobil ? (Gotlich Daimler)
413.    Siapakah yang pertama kali menemukan Thermometer ? (Galileo Galilei)
414.    Siapakah yang pertama kali menemukan Motor ? (Nikola Tesla)
415.    Siapakah yang pertama kali menemukan Tank ? (Sir E. Swinton)
416.    Siapakah yang pertama kali menemukan Mesin Jahit ? (Elias Howe)
417.    Siapakah yang pertama kali menemukan Angka Nol ? (Al Khawarizmi)
418.    Siapakah yang pertama kali menemukan Benua Amerika ? (Chirtoporus Colombus)
419.    Siapakah yang pertama kali menemukan Kertas ditahun 105 M. ? (Tsai Lun)
420.    Siapakah yang pertama kali menemukan Mesin Cetak ? (Guttenberg)
421.    Siapakah yang pertama kali menemukan Sel Darah Putih ? (Ibnu Nafis)
422.    Siapakah yang pertama kali menemukan Mesin Diesel ? (Rudolf Diesel)
423.    Siapakah yang pertama kali menemukan Telegrafh ? (Samuel F.B Morse)
424.    Siapakah pengarang kitab “Kalilah Wadimnah” ?(Ibnul Mukaffa’)
425.    Siapakah pengarang kitab “Al Qonun fi At Thib” ?(Ibnu Sina)
426.    Siapakah pengarang kitab “ORGANON” yang berisi tentang dasar-dasar filsafat(Aristoteles)
427.    Siapakah pengarang kitab “Tafsir Al Manar” ? (Syeikh Muhammad Rasyid Ridha)
428.    Sungai yang terpanjang didunia panjangnya 6690 km terdapat di Afrika, Sungai apakah itu ? (Nil)
429.    Berasal dari kata apakah nama bulan Januari ? (dari kata Janus Nama dewa bangsa romawi yang berwajah dua, satu menghadap kedepan dan satu lagi kebelakang)
430.    Berasal dari nama apakah nama bulan Februari ? (dari kata Februa Upacara penyucian bangsa Romawi kuno yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Februari)
431.    Berasal dari nama apakah nama bulan Maret ? (dari kata Mars nama dewa perang Romawi kuno)
432.    Berasal dari nama apakah nama bulan Mei ? (dari kata Maia Majesta seorang dewa musim semi)
433.    Berasal dari nama apakah nama bulan Juni ? (dari kata Juno, nama seorang Dewi Peminin yang melambnagkan harkat kewanitaan)
434.    Berasal dari nama apakah nama bulan Agustus ? (dari nama seorang kaisar Romawi terkenal yaitu Caesar Agustus)
435.    Berasal dari nama apakah nama bulan April ? (dari kata Aprhodite dewi Kecantikan Yunani kuno)
436.    Siapakah Ibu Nabi Musa As. ? (Yukabid)
437.    Berapa lamakah Imam Syafi’ie berada dalam kandungan ibunya ? (4 Tahun)
438.    Diantara Tujuh keajaiban dunia ada di kota Roma Italia apakah itu  (Menara Miring Pisa)
439.    Siapakah khawarij yang berhasil melaksanakan tugasnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib (Abdur Rahman Ibnu Muljam)
440.    Setelah Indonesia merdeka timbul beberapa pemberontakan, salah satu pemberontak terhadap NKRI adalah APRA. Apakah kepanjangan dari APRA ?(Angkatan Perang Ratu Adil)
441.    Siapakah tokoh PETA (Pasukan Pembela Tanah Air) Blitar yang menggerakan pasukannya untuk melawan Jepang,  ? (Supriyadi)
442.    Siapakah Raja India yang membangun bangunan Indah untuk mengenang permaisurinya yang telah meninggal, yang dikenal dengan Taj Mahal ? (Syah Jehan)
443.    Umur berapa Ibnu Sina mulai menjadi Dokter ? (16 Tahun)
444.    Dimanakah Siti Aminah Ibunda Nabi Muhammad saw. makamkan ? (Abwa)
445.    Dimana Nabi Musa Menerima wahyu pertama untuk mendakwahkan agama Allah ? (Dibukit Thursina)
446.    Bagaimanakah bunyi syahadat kaum Yahudi yang masih menganut ajaran tauhid dimasa Nabi Musa as. Dalam bahasa ibrani ? (Sami ya israel yahwe heloh heloh yahwe ehod )
LCC Islami SMP 2015/2016 dan Kunci Jawabannya 4.5 5 han doko Tuesday, February 16, 2016 CERDAS CERMAT ISLAMI MATERI SIRAH NABAWIYAH (SKI) 1.         Tahun berapakah Abdullah Ayah Nabi saw. dilahirkan menurut tahun masehi ...


No comments:

Post a Comment