Materi Bahasa Jawa Kelas 7 SMP Kurikulum 2013

 on Monday, October 13, 2014  

MATERI KELAS 7 K-13
Kompetensi Dasar :
3.1    Memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi dalam bentuk informasi atau berita  secara  lisan dan tulis
4.1    Menelaah dan menyunting teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, dan eksposisi dalam bentuk informasi atau berita secara  lisan dan tulis

Kegiyatan :
1.        njelasaken struktur wacan deskriptif
2.        mbedakake tembung lingga lan tembung andhahan
3.        nemokake isi lan piweling ing wacan deskriptif
4.        mbenerake paramasastraning wacan deskriptif
5.        macakake asil karya awujud wacan deskriptif


A.      Wewangunan
Sadurunge nyinaoni bab pariwisatha, coba wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !

1.      Ayo lelagon iki dibenerake panulise banjur ditembangake !
MALANG PANCEN RAME
                                       (hendika)

Malam minggu mlaku-mlaku sak koncoe
Alun-alun wayah sore pancen rame
Mudho-mudhi gegojegan sak koncoe
Seng dho pacaran gandhengan tangan cik mesrane

Kuthomalang kuthoe pancen rame
Pasar Induk Gadang panggonane
Kulon lun alun ngeglo Masjid Jami’e
Ojo lali Arjosari terminale

Tahu tempe Sanan panggonane
jalan Lombok terkenal soto ayame
nyamikane kripik singkong cik nyamlenge
Aremania wis kondang sepakbolae

 Pantai wisata ora ketinggalan
Papan kang edi ugotempat pemandian
Balekambang kesowor neng kuthoBantur
Sendhangbiru neng Sumber Manjing ojo kliru

Songgoriti manggon neng kutho Batu
Coban Randha neng Pujon pancen ono
Bajul Mati mas pancen ndondot ati
Aja bengung koekari peleh ngendi

Yen ora ngandel ceritaku iki
Buktekake kuthomalang pancen asri
Wus kondhang kaloka kuthamalang iki
Yen tindak mriko kulo jamen pengen kari
 (http://alformer259.wordpress.com/2010/04/)


1.      Sebutna obyek wisata kang ana ing Kabupaten Malang!
2.      Kepriye rasane yen kita lagi marani obyek wisata kang resik tur apik iku?
3.      Obyek wisata kang ana ing wilayah sakupengmu apa bae jenenge?
4.      Yen manut jenise, obyek wisata ing Kabupaten Malang iku apa  bae?
5.      Apa obyek-obyek wisata mau wis diopeni kanthi becik?
6.      Apa gunane obyek-obyek wisata mau kanggo pembangunan?
7.      Apa sing bisa kita tindakake kanggo melu-melu ngopeni obyek wisata iku?
8.      Kepriye carane supaya basa lan sastra Jawa, crita rakyat, aksara Jawa bisa melu dikenalake ing obyek wisata ?
9.      Papan wisata iku ana kang nduweni wewaler. Coba sebutna wewaler kang ana ing papan wisata ing daerahmu!


A.      Struktur Wacan Deskriptif
1.      Wacanen kanthi premati !
a.       Sendhangbiru iku papan wisata alam, wujude pesisir segara sing endah banget. Tembung sendhang iku artine padha karo tlaga, blumbang amba; biru iku maksude wernane biru. Sendhangbiru iku ana ing desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing. Saka Malang kurang luwih 69 km mengidul parane. Papan wisata iki gampang jujugane. Wis sumadhiya transportasi umum lan sarana dalan tumuju menyang Sendhangbiru.
b.       Sawise tekan ing kawasan wisata Sendhangbiru, ora mung bisa mirsani ombak segara kidul sing jlegar-jlegur lan pesisir bae nanging uga alam tetanduran sing isih asli tur asri. Ing Sendhangbiru uga ana pasar pelelangan ulam, toko-toko lan kios souvenir khas Sumbermanjing, uga fasilitas liyane.
c.       Kaendahan ing Sendhangbiru iku pancen edipeni. Pesisire putih resik, sakiwa tengene alas kang wit-witane ngrembuyung ijo royo-royo. Banyune sing biru maya-maya lan ombak segara kidul saya gawe marem  lan gumun. Ing sadawane pesisir, prau-prau baris jentrek-jentrek saya gawe ati marem. Prau-prau mau ora mung kanggo golek iwak, nanging uga kanggo para wisatawan sing kepengin plesiran ing satengahe segara.
d.       Ing obyek wisata Sendhangbiru iku ana uga pulo Sempu. Pulo Sempu iki mapane ora adoh saka Sendhangbiru. Kanthi prau-prau mau, para wisatawan bisa tekan ing pulo Sempu. Satengahe segara, wisatawan bakal meruhi watu karang, iwak hias maneka warna ing dhasare samodra. Kabeh mau bisa dideleng saka sadhuwure prau. Pesisir lan lingkungan pulo Sempu alami banget. Alas gedhe, wiwitan sing ngrembuyung lan sato kewan kabeh dilindhungi ing pulo Sempu. Ing pulo Sempu uga bisa ditemokake manuk Cucak Ijo, sing dadi maskote Kabupaten Malang.
e.       Ing Sendhangbiru iku ora mung lingkungan alame sing isih dijaga lan diopeni. Ing kana uga ana upacara adat sing dilestarekake nganti saiki. Upacaraadat mau jenenge upacara Larung Sesaji. Upacara Larung Sesaji iku tradisi masyarakat yasa mina (nelayan) ing Sumberagung kanggo nglairake rasa syukure marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wujude yaiku sesaji jangkep dilarung ing satengahe segara. Upacara iki ngelingake kita kabeh supaya tansah memuji lan ngaturake rasa syukur marang Gusti kang wis paring akeh kanugrahan, kanikmatan, lan rejeki. Upacara Larung Sesaji iki dilaksanakake saben tanggal 7-8 ing wulan Syawal saben taune. Upacara Larung Sesaji uga nduweni panyuwunan supaya manungsa lan alam lingkungan sing endah asri iku adoh saka rubeda lan bencana, bisa urip ayem-tentrem,  slamet lair lan batine.                                                                                                               
Gladhen 1 : Mangsuli Pitakoning Wacan

Sawise maca lan ngerteni wacan ing dhuwur, wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !
a.       Ing endi papan panggonane obyek wisata Sendhangbiru iku ?
b.       Obyek wisata Sendhangbiru iku manut jenise kalebu wisata apa ?
c.       Ing pulo Sempu ana apa bae ?
d.       Kepriye lingkungan alam ing Sendhangbiru iku ?
e.       Yen tumuju pulo Sempu, ing sadhuwure prau bisa ndeleng kaendahan alam apa bae ?

f.        Upacara adat apa sing ana ing Sendhangbiru iku ?
Materi Bahasa Jawa Kelas 7 SMP Kurikulum 2013 4.5 5 han doko Monday, October 13, 2014 MATERI KELAS 7 K-13 Kompetensi Dasar : 3.1    Memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi dalam bentuk informasi ata...


No comments:

Post a Comment