Soal Al Qur’an Hadits/VII SMP UTS 1 Semester 1 TA 2014/2015

 on Wednesday, August 13, 2014  

JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN BENAR!
1.    Tulislah QS. Al-‘Adiyat ayat 3!
2.    Jelaskan maksud kandungan ayat berikut ! qç7à)ø9$#uÎû $tBŽÏY÷èç/ #sŒÎ)
3.    Sebutkan 3 isi kandungan QS. Al-‘Adiyat!
4.    Sebutkan kota tempat turunnya surat Al-‘Adiyat!
5.    Sebutkan 3 cara menghindari sifat serakah!
6.    Sebutkan terjemahan ayat berikut!  ×ŠqãZs3s9¾ÏmÎn/tÏ9 z`»|¡SM}$# ¨bÎ)
7.    Sebutkan ayat yang mempunyai arti “maka, ia menerbangkan debu“!
8.    Sebutkan arti nama Surat Al-‘Adiyaat!
9.    Sebutkan 5 macam bacaan hukum Nun Sukun/Tanwin!
10.  Jelaskan pengertian bacaan Idhar!
11.  Jelaskan pengertian bacaan Iqlab!
12.  Sebutkan 15 huruf Ikhfa’!
13.  sebutkan cara membaca bacaan Idghom Bighunnah!
14.  ×ouŽy9xî $pköŽn=tæ >‹Í´tBöqtƒ  ×nqã_ãrur  Sebutkan 2 bacaan pada ayat tersebut!
15.  Sebutkan 3 hukum bacaan Mim Sukun!
16.  Jelaskan pengertian bacaan Idhar Syafawi!
17.  Sebutkan cara membaca bacaan Ikhfa’ Syafawi!
18.    7ŽÎ6y‚©97‹Í´tBöqtƒ  sebutkan bacaan dan sebabnya pada ayat tersebut!
19.   Sebutkan 3 contoh bacaan Idhar Syafawi pada ayat berikut!ó
 «!$# `ÏiB Oèdß»s9÷rr& wur  Oßgä9ºuqøBr&  óOßg÷Ytã_Í_øóè? `s9   

20.  Jelaskan pengertian bacaan Idgom Mutamatsilain!  
Soal Al Qur’an Hadits/VII SMP UTS 1 Semester 1 TA 2014/2015 4.5 5 han doko Wednesday, August 13, 2014 JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN BENAR! 1.    Tulislah QS. Al-‘Adiyat ayat 3 ! 2.    Jelaskan maksud kandungan ayat berikut ! ‘ ‘ q ç...


No comments:

Post a Comment