UTS 2 PKn Kls 7 SMP Semester Genap TA 2015/2016

 on Monday, February 29, 2016  

UTS 2 PKn Kls 7 SMP Semester Genap TA 2015/2016

I.       Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang
      (x) pada huruf a, b, c, atau d.
01.  Negara kita mengatur sistem demokrasi, hal ini berarti kedaulatan ada di tangan .....
a.       presiden
b.      DPR
c.       rakyat
d.      MPR
02.  Pemilu 2009 dilaksanakan untuk memilih ..... secara langsung
a.       menteri kabinet
b.      ketua DPR
c.       presiden dan wakil presiden
d.      ketua MPR
03.  Tujuan diciptakannya peraturan atau hukum oleh negara ialah …..
a.       memperlancar pembangunan
b.      melindungi hak fakir miskin
c.       menciptakan keamanan dan ketertiban
d.      meringankan tugas polisi
04.  Sanksi yang tepat diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah ialah …..
a.       diberi tugas membersihkan WC
b.      membuat karangan mengenai peraturan
c.       dipulangkan dari sekolah
d.      dilaporkan kepada polisi
05.  Ciri orang yang patuh adalah memiliki sikap …..
a.       menghormati pejabat negara
b.      menghindari perselisihan pendapat
c.       menghargai pendapat orang lain
d.      menghindari perbuatan terlarang
06.  Perilaku patuh terhadap norma sebaiknya didasari oleh …..
a.       keinginan mengikuti orang lain
b.      perasaan malu dengan teman
c.       keinginan mendapat pujian
d.      kesadaran untuk hidup teratur
07.  Kehidupan masyarakat akan menjadi serasi, selaras, dan seimbang apabila …..
a.       para pemimpin patuh hukum
b.      alat negara bekerja dengan baik
c.       masyarakat mematuhi norma
d.      masyarakat giat melakukan gotong royong
08.  Sikap yang wajib dikembangkan dalam pergaulan di masyarakat ialah …..
a.       menghormati orang lain
b.      memerhatikan tradisi masyarakat
c.       selalu membantu tetangga
d.      berusaha menyenangkan teman
09.  Norma yang jika dilanggar berakibat dikucilkan masyarakat ialah norma …..
a.       agama
b.      hukum
c.       kesusilaan
d.      kesopanan
10.  Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan …..
a.       negara
b.      warga negara
c.       pejabat negara
d.      penduduk
11.  Salah satu tindakan penjajah yang menyengsarakan rakyat Indonesia ialah …..
a.       kerja paksa/rodi dan romusha
b.      transmigrasi dan urbanisasi
c.       kerja lembur dan kerja keras
d.      kerja bakti dan bakti sosial
12.  Salah satu pahlawan nasional dari Sumatera Barat ialah …..
a.       Pangeran Diponegoro
b.      Teuku Umar
c.       Tuanku Imam Bonjol
d.      Pangeran Hidat
13.  Kebangkitan nasional lahir pada tanggal 20 Mei 1908 yang ditandai dengan berdirinya …..
a.       Jong Java
b.      Budi Utomo
c.       Partai Nasional Indonesia
d.      Indonesia Muda
14.  Dengan lahirnya proklamasi kemerdekaan diharapkan suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya. Hal ini berarti proklamasi memiliki makna sebagai …..
a.       keberhasilan bangsa
b.      pembangunan bangsa
c.       kebebasan bangsa
d.      perjuangan bangsa
15.  Dalam hidup bermasyarakat kita perlu memerhatikan norma-norma yang berlaku dan …..
a.       pendapat para ulama
b.      nasihat orang-orang yang dituakan
c.       kebiasaan dan adat istiadat
d.      anjuran orang-orang yang berpengaruh
16.  Sehari sebelum naskah proklamasi dibacakan, Ir Soekarno dan Moh Hatta dibawa para pemuda ke sebuah daerah di Jawa Barat. Hal ini kemudian dikenal dengan peristiwa …..
a.       Rengasdengklok
b.      Surabaya
c.       Tanjung Priok
d.      Linggarjati
17.  Bendera Pusaka yang dikibarkan setelah naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir Soekarno dibuat oleh …..
a.       Kristina Martha Teaheahu
b.      Fatmawati Soekarno
c.       Dewi Sartika
d.      Ny. Adam Malik
18.  Kewajiban warga negara terhadap proklamasi kemerdekaan ialah …..
a.       menghafal teks proklamasi
b.      menghafal nama-nama pahlawan
c.       menuntut ilmu setinggi-tingginya
d.      mempertahankan dan mengisi dengan pembangunan
19.  Agresi Belanda kedua terhadap RI mengakibatkan …..
a.       bubarnya pemerintahan RI
b.      Jenderal Sudirman ditangkap Belanda
c.       datangnya Komisi Tiga Negara
d.      Presiden dan Wakil Presiden ditangkap
20.  Pernyataan tentang proklamasi kemerdekaan ditegaskan kembali dalam …..
a.       Ketetapan MPR
b.      Batang tubuh UUD 1945
c.       Pembukaan UUD 1945
d.      GBHN
21.  Di bawah ini yang bukan merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ialah …..
a.       Kebebasan
b.      Kesatuan
c.       Keadilan sosial
d.      Ketuhanan Yang Maha Esa
22.  Suasana kebatinan atau jiwa UUD 1945 wajib dipahami oleh …..
a.       para pendiri bangsa
b.      para pemimpin bangsa
c.       wakil-wakil rakyat
d.      seluruh warga negara Indonesia
23.  Suasana kebatinan atau jiwa keadilan sosial tersermin di dalam UUD 1945 pasal …..
a.       27, 28, dan 33
b.      27, 33, dan 34
c.       28, 29, dan 35
d.      33, 34, dan 35
24.  Kewajiban warga negara terhadap konstitusi negara ialah …..
a.       mempelajari seluruh penyusunannya
b.      mempelajari dan mencari kelemahannya
c.       mempelajari dan mengamalkan
d.      mengamalkan dan meneliti
25.  Berikut ini yang bukan merupakan suasana kebatinan yang terkandung di dalam UUD 1945 ialah
a.       memberikan kebebasan mutlak
b.      menjunjung tinggi hukum
c.       mengutamakan persatuan
d.      melindungi fakir miskin

26.  Setelah UUD 1945 diamandemen, pengakuan terhadap hak asasi manusia diatur di dalam pasal .....
a.       26 – 34 UUD 1945
b.      28 dan 29 UUD 1945
c.       28 A – 28 J UUD 1945
d.      29 – 34 UUD 1945
27.  Dalam perjalanan sejarah, kita mengenal istilah perbudakan di beberapa negara.  Hal ini sebenarnya merupakan bukti .....
a.       perkosaan terhadap hak asasi manusia
b.      golongan yang kuat menguasai yang lemah
c.       negara ingin menguasai seluruh negara yang lemah
d.      pelaksanaan hak asasi manusia
28.  Hak-hak asasi yang diakui oleh seluruh dunia dimaksudkan untuk .....
a.       menghormati seluruh warga negara Indonesia
b.      memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk dapat leluasa bertindak
c.       menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi negara yang sudah merdeka
d.      menujunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia
29.  Setiap manusia mendambakan agar haknya dihargai dan dihormati karena pada hakikatnya manusia .....
a.         harkat dan martabatnya berbeda
b.         harkat dan derajatnya yang berbeda-beda
c.         harkat dan martabatnya sama
d.        harkat dan status sosialnya sama
30.  Sikap yang mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi perlu dibina dan dikembangkan. Hal ini dimaksudkan agar .....
a.       kerukunan hidup beragama semakin kukuh
b.      memupuk rasa solidaritas
c.       bebas dari rasa takut
d.      memberi kesempatan kepada orang lain mempengaruhinya
31.  Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia diakui oleh badan PBB melalui piagam .....
a.       Magna Charta
b.      Bill of Right
c.       The Universal Declaration of Human Rights
d.      The Declaration of Independence
32.  Setiap manusia dilarang menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia melekat salah satu hak asasi, yakni hak .....
a.       memiliki sesuatu
b.      politik
c.       hidup
d.      kemerdekaan
33.  Berikut ini yang dimaksud hak hidup adalah .....
a.       hak memeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya
b.      hak untuk selamat lahir batin
c.       hak  untuk bebas tanpa ada tekanan atau paksaaan
d.      hak mencapai kehidupan yang sejahtera
34.  Pengakuan hak asasi manusia secara meluas oleh bangsa di dunia terjadi pada .....
a.       10 Desember 1950
b.      11 Desember 1949
c.       10 Desember 1949
d.      10 Desember 1948
35.  Pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus peraturan pelanggaran HAM berat yang dilakukan anak berusia .....
a.       di atas 20 tahun
b.      di bawah 18 tahun
c.       di bawah 40 tahun
d.      di atas 30 tahun
36.  Sikap yang harus dikembangkan terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, dan warna kulit adalah .....
a.          sesuai dengan kodrat dan hak asasi   manusia
b.         sikap takwa dan taat terhadap ajaran agama
c.         sikap taat, patuh, dan setia pada negara
d.        sikap saling mencintai terhadap sesama
37.  Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama di hadapan Tuhan. Namun, manusia dikatakan berbeda di hadapan Tuhan apabila .....
a.       rakyat biasa
b.      miskin
c.       melanggar perintah
d.      pegawai rendah
38.  Setiap warga negara Indonesia mendapatkan pengajaran. Hal tersebut termasuk hak asasi bidang .....
a.       hukum
b.      politik
c.       sosial budaya
d.      ekonomi
39.  Perbuatan yang dapat dipandang merendahkan nilai kemanusian/martabat manusia adalah .....
a.       merugikan diri sendiri
b.      mempedulikan orang lain
c.       menyinggung perasaan orang lain
d.      memperhatikan orang lain
40.  Berikut ini bukan termasuk hak mencapai kebahagian .....
a.       hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran
b.      hak untuk memeluk agama yang diyakininya
c.       mendapat pekerjaan yang layak
d.      menggunakan dan menikmati harta orang lain
41.  Seseorang dikatakan berjiwa demokratis jika dalam bermusyawarah .....
a.       dapat memaksakan pendapatnya kepada orang lain
b.      dapat memenangkan pendapat kelompok dalam masyarakat
c.       memperhatikan kepentingan orang banyak
d.      menghargai pendapat orang lain dan berusaha mencapai mufakat
42.  Sikap seseorang yang bertanggungjawab atas terlaksananya keputusan tercermin dalam tingkah laku yang .....
a.         mempelajari segala keputusan dengan cermat dan teliti
b.         memenuhi segala kewajiban dengan cermat dan teliti
c.         menghayati dan mendalami segala keputusan itu agar dilaksanakan
d.        melaksanakan segala keputusan secara jujur dan tulus
43.  Berikut ini bukan merupakan syarat putusan musyawarah, yaitu .....
a.       bermanfaat bagi semua
b.      dapat dipertanggungjawabkan
c.       menguntungkan pimpinan musyawarah
d.      menyatakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
44.  Kebulatan pendapat harus dilaksanakan secara .....
a.       terpaksa menerima pendapat orang lain
b.      hangat karena banyak pendapat
c.       berdebat dulu
d.      jujur dan bertanggungjawab
45.  Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu .....
a.       kebebasan dalam demokrasi politik dan hukum
b.      kebebasan yang bertanggungjawab
c.       mewujudkan iklim yang kondusif
d.      perlindungan hukum yang konsisten
46.  Kata demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan cratein yang artinya .....
a.       kekuasaan negara
b.      pemerintahan oleh rakyat
c.       pemerintahan oleh partai
d.      kekuasaan oleh pemerintah
47.  Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat diselenggarakan dalam negara .....
a.       kerajaan
b.      sosialis
c.       demokrasi
d.      liberal
48.  Hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara, artinya .....
a.       diterima oleh pemerintah yang berkuasa
b.      sesuai dengan norma hukum yang berlaku
c.       sama dengan keinginan penguasa
d.      semua pegawai pemerintah mengetahui akan hasil keputusan
49.  Bentuk demokrasi yang mula-mula diparaktikan di zaman Yunani Kuno dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat disebut demokrasi .....
a.       langsung
b.      liberal
c.       tidak langsung
d.      perwakilan
50.  Berikut ini merupakan ciri-ciri negara demokrasi, kecuali .....
a.       kekuasaan kepala negara tidak terbatas
b.      semua warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama
c.       kedaulatan berada di tangan rakyat
d.      hadirnya pemimpin karena pilihan rakyat


II.       Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!
1.      Jelaskan manfaat norma bagi kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat!
2.      Jelaskan pentingnya kemerdekaan bagi martabat dan kesejahteraan suatu bangsa!
3.     Berikan tiga contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di negara!
4.      Bagaimana pendapat anda jika kebebasan mengemukakan pendapat dibatasi dan apa akibatnya?
5.      Sebutkan tiga bentuk penyampaiaan pendapat di muka umum!


UTS 2 PKn Kls 7 SMP Semester Genap TA 2015/2016 4.5 5 han doko Monday, February 29, 2016 UTS 2 PKn Kls 7 SMP Semester Genap TA 2015/2016 I.       Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini dengan memberi ta...


No comments:

Post a Comment