UAS 1 PKN Kelas 7 SMP Semester 1 TA 2016-2017

 on Monday, February 29, 2016  

Pilihlah jawaban yang dianggap paling tepat dan akurat!


1.        Pengertian norma adalah .....
a.      aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
b.      ketentuan hukum yang tertulis secara sistematis dan dibuat oleh pihak yang berwenang
c.       kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan berjalan sebagai aturan hidup
d.      kaidah-kaidah atau ketentuan- ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat

2.      Perhatikan pernyataan berikut!
1.       peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan
2.       dibuat oleh badan-badan resmi
3.       bersifat memaksa
4.       peraturan tertulis
5.       bagi yang melanggar mendapat sanksi tegas
                  Dari pernyataan di atas, unsur-unsur  pengertian hukum ditunjukkan nomor .….
a.          1, 2, 3 dan 4                                 c.         1, 2, 4 dan 5            
b.         1, 2, 3 dan 5                                 d.         2, 3, 4 dan 5

3.      Menurut bentuknya, hukum digolongkan menjadi …..
a.          hukum privat dan hukum publik
b.         hukum pidana dan hukum perdata
c.          hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
d.         hukum objektif dan hukum subjektif

4.      Pasal 27 (1) yang berbunyi bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,
               yang berlaku bagi …..
a.          warga negara Indonesia
b.         bangsa Indonesia
c.          bagi rakyat Inonesia
d.         tiap-tiap penduduk

5.      Arti penting  kemerdekaan suatu bangsa adalah …..
a.          bangsa itu bebas menentukan masa depannya tanpa dipengaruhi bangsa lain
b.         bebas menentukan negaranya sesuai keinginan pimpinan negaranya
c.          berhak mengatur pemerintahannya atas bantuan negara lain
d.        bebas bekerjasama dengan negara lain asalkan menguntungkan

6.        Proklamasi kemerdekaan RI memiliki arti penting sebagai …..
a.          pangkal pelaksanaan pembangunan disegala bidang
b.         titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan
c.          akhir menangani suatu masalah bangsa Indonesia
d.         akhir pelaksanaan hukum internasional

7.      Pernyataan :
1.     pembentukan MPR
2.    menetapkan Pancasila dan UUD 1945
3.    menetapkan  Presiden dan wakil presiden
4.    pembentukan KNIP
Dari pernyataan di atas hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 ditunjukkan nomor …..
a.          1, 2  dan  3                                               c.         1, 3 dan 4
b.         1, 2  dan  4                                               d.         2, 3 dan 4

8.      Presiden dan wakil presiden yang pertama adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang
               dipilih untuk pertama kalinya oleh…..
a.          Majelis Permusyawaratan Rakyat
b.         Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
c.          Dasar kesepakatan seluruh rakyat
d.         Pelaksanaan dari pemilihan umum

9.      Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober
               1928 mengandung arti …..
a.          mengobarkan api semangat untuk menentang penjajah dari generasi pemuda
b.         memperkenalkan lagu kebangsaan negara Indonesia yang berjudul Indonesia Raya
c.          menggalang rasa persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah
d.         menghapus organisasi pemuda yang bermacam-macam menjadi satu organisasi

10.  Proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai makna ….
a.      kewajiban bangsa Indonesia
b.      tujuan bangsa Indonesia
c.      perjuangan bangsa kita
d.      kemerdekaan merupakan hak segala bangsa

11.  Bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekan adalah berkat dari …..
a.          rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia
b.         hadiah dari Jepang yang telah membantu perjuangannya melawan Sekutu
c.          rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan tokoh pergerakan nasional
d.         usaha dari bangsa kita yang berhasil mengadakan pendekatan dengan Jepang

12.  Jika kita mematuhi peraturan dan menjalankan tata tertib, harus diartikan bahwa …..
a.       kita takut akan hukuman
b.      kewajiban warga negara untuk mematuhi segala perturan yang berlaku
c.       ingin berbuat baik di hadapan pimpinan
d.      merupakan keharusan karena kita rakyat

13.  Perbuatan yang mencerminkan adanya kesadaran hukum adalah …..
a.       melaksanakan penataran secara bersama
b.      membayar pajak tepat waktu
c.       menolong korban kecelakaan lalu lintas
d.      menyumbang dana untuk pembangunan jalan

14.  Salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara ialah dengan …..
a.       menyeberang jalan pada zebra cross
b.      membuang sampah pada tempatnya
c.       memperbanyak rambu-rambu lalu lintas
d.      memberikan penyuluhan hokum

15.  Norma yang merupakan peraturan yang dianggap hidup sebagai suara hati manusia adalah …..
a.       norma agama
b.      norma hukum
c.       norma kesusilaan
d.      norma kesopanan

16.  Manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah …..
a.       merupakan ciri khas negara hukum
b.      supaya keinginan tidak saling berbenturan
c.       menjaga nama baik dalam masyarakat
d.      untuk menertibkan masyarakat

17.  Norma kesopanan lebih menekankan ketaatan terhadap …..
a.       anjuran para pejabat
b.      nasihat dari tokoh agama
c.       kebiasaan masyarakat
d.      anjuran nenek moyang

18.  Orang yang melanggar hukum sebaiknya
a.       dipenjara seumur hidup
b.      ditahan di kantor polisi
c.       diadili melalui pengadilan
d.      diwajibkan membayar denda

19.  Sebagian besar masyarakat perkotaan lebih mematuhi norma hukum dari pada norma lainnya sebab norma hukum …..
a.       bersifat tertulis
b.      dibuat pejabat negara
c.       tidak berubah-ubah
d.      sanksinya jelas

20.  Norma hukum yang paling sederhana dan berlaku di lingkungan siswa suatu sekolah adalah …..
a.       tata tertib sekolah
b.      undang-undang sekolah
c.       hukum dasar tertulis
d.      adat istiadat

21.  Orang yang memiliki  norma kesopanan biasanya memiliki …..
a.       budi pekerti yang luhur
b.      teman yang banyak
c.       uang yang cukup
d.      pengetahuan yang memadai

22.  Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara …..
a.       negara dan warga negara
b.      warga negara dan warga negara
c.       warga negara dan orang asing
d.      pejabat negara dan warga Negara

23.  Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah …..
a.       jalan yang rusak dan sempit
b.      padatnya arus lalu lintas
c.       kurangnya kesigapan polisi
d.      rendahnya disiplin berlalu lintas

24.  Usaha yang paling tepat dilakukan oleh setiap warga negara agar kepatuhan terhadap norma dapat meningkat ialah
a.       mengumpulkan buku-buku yang berisi norma
b.      membantu polisi menangkap penjahat
c.       melaksanakan siskamling setiap malam
d.      menjauhi perbuatan yang dilarang

25.  Contoh bentuk pelanggaran yang melanggar berbagai norma baik norma agama, hukum, kesusilaan maupun kesopanan ialah …..
a.       mencuri
b.      menghina tetangga
c.       menggunjing orang
d.      memfitnah

26.  Hukum bersifat memaksa, artinya ialah
a.       setiap masalah akan dipidana
b.      memiliki sanksi yang jelas dan tegas
c.       para pejabat negara wajib mematuhi hukum
d.      orang yang salah pasti dihukum

27.  Tujuan diciptakannya peraturan atau hukum oleh negara ialah …..
a.       memperlancar pembangunan
b.      melindungi hak fakir miskin
c.       menciptakan keamanan dan ketertiban
d.      meringankan tugas polisi

28.  Sanksi yang tepat diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah ialah
a.       diberi tugas membersihkan WC
b.      membuat karangan mengenai peraturan
c.       dipulangkan dari sekolah
d.      dilaporkan kepada polisi

29.  Perilaku patuh terhadap norma sebaiknya didasari oleh …..
a.       keinginan mengikuti orang lain
b.      perasaan malu dengan teman
c.       keinginan mendapat pujian
d.      kesadaran untuk hidup teratur

30.  Kehidupan masyarakat akan menjadi serasi, selaras, dan seimbang apabila …..
a.       para pemimpin patuh hukum
b.      alat negara bekerja dengan baik
c.       masyarakat mematuhi norma
d.      masyarakat giat melakukan gotong royong

31.  Sikap yang wajib dikembangkan dalam pergaulan di masyarakat ialah …..
a.       menghormati orang lain
b.      memerhatikan tradisi masyarakat
c.       selalu membantu tetangga
d.      berusaha menyenangkan teman

32.  Norma yang jika dilanggar berakibat dikucilkan masyarakat ialah norma …..
a.       agama
b.      hukum
c.       kesusilaan
d.      kesopanan

33.  Salah satu tindakan penjajah yang menyengsarakan rakyat Indonesia ialah
a.       kerja paksa atau rodi
b.      transmigrasi
c.       kerja lembur
d.      kerja bakti

34.  Salah satu pahlawan nasional dari Sumatera Barat ialah …..
a.       Pangeran Diponegoro
b.      Teuku Umar
c.       Tuanku Imam Bonjol
d.      Pangeran Hidayat

35.  Kebangkitan nasional lahir pada tanggal 20 Mei 1908 yang ditandai dengan berdirinya …..
a.       Jong Java
b.      Budi Utomo
c.       Partai Nasional Indonesia
d.      Indonesia Muda

36.  Dengan lahirnya proklamasi kemerdekaan diharapkan suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya. Hal ini berarti proklamasi memiliki makna sebagai …..
a.       keberhasilan bangsa
b.      pembangunan bangsa
c.       kebebasan bangsa
d.      perjuangan bangsa

37.  Dalam hidup bermasyarakat kita perlu memerhatikan norma-norma yang berlaku dan …..
a.       pendapat para ulama
b.      nasihat orang-orang yang dituakan
c.       kebiasaan dan adat istiadat
d.      anjuran orang-orang yang berpengaruh

38.  Sehari sebelum naskah proklamasi dibacakan, Ir Soekarno dan Moh Hatta dibawa para pemuda ke sebuah daerah di Jawa Barat. Hal ini kemudian dikenal dngan peristiwa …..
a.       Rengasdengklok
b.      Surabaya
c.       Tanjung Priok
d.      Linggarjati

39.  Bendera Pusaka yang dikibarkan setelah naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir Soekarno dibuat oleh …..
a.       Kristina Martha Teaheahu
b.      Fatmawati Soekarno
c.       Dewi Sartika
d.      Ny. Adam Malik

40.  Kewajiban warga negara terhadap proklamasi kemerdekaan ialah …..
a.       menghafal teks proklamasi
b.      menghafal nama-nama pahlawan
c.       menuntut ilmu setinggi-tingginya
d.      mempertahankan dan mengisi dengan pembangunan

41.  Pernyataan tentang proklamasi kemerdekaan ditegaskan kembali dalam
a.       Ketetapan MPR
b.      Batang tubuh UUD 1945
c.       Pembukaan UUD 1945
d.      GBHN

42.  Suasana kebatinan atau jiwa UUD 1945 wajib dipahami oleh …..
a.       para pendiri bangsa
b.      para pemimpin bangsa
c.       wakil-wakil rakyat
d.      seluruh warga negara Indonesia

43.  Kewajiban warga negara terhadap konstitusi negara ialah …..
a.       mempelajari seluruh penyusunannya
b.      mempelajari dan mencari kelemahannya
c.       mempelajari dan mengamalkan
d.      mengamalkan dan meneliti

44.  Berikut ini yang bukan merupakan suasana kebatinan yang terkandung di dalam UUD 1945 ialah
a.       memberikan kebebasan mutlak
b.      menjunjung tinggi hukum
c.       mengutamakan persatuan
d.      melindungi fakir miskin

45.  Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah dan harus dipertahankan karena .....
a.       bersumber pada kepribadian bangsa
b.      memuat kaidah pokok berdirinya negara
c.       sesuai dengan keinginan para pejabat
d.      dirumuskna oleh para pendiri negara

46.  Konstitusi harus ditaati oleh rakyat dan pemerintah karena …..
a.       membagi-bagi kekuasaan dalam suatu negara
b.      sebagai peraturan perundangan tertinggi
c.       sebagai proses untuk menjalankan pemerintahan negara
d.      untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol penguasa

47.  Modal utama suatu bangsa dalam melakukan perjuangan ialah …..
a.       dana yang cukup besar
b.      persenjataan yang lengkap
c.       pasukan tentara yang cukup banyak
d.      persatuan dan kesatuan bangsa

48.  Menurut pendapat saya, untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa harus dibangkitkan …
a.       provinsialisme dan Pancasilaisme
b.      sukuisme dan Soekanoisme
c.       nasionalisme dan patriotisme
d.      agamaisme dan humanisme

49.  Tanggung jawab untuk dapat mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terletak pada …..
a.       presiden dan pemerintah NKRI
b.      generasi muda Indonesia
c.       para pemimpin Indonesia
d.      seluruh warga negara Indonesia

50.  Pernyataan berikut bukan termasuk perilaku mencintai tanah air, yaitu …..
a.       sangat aktif  bikin status di face book, twitter dan jejaring sosial lainnya
b.      tekun menuntut ilmu pengetahuan dan menyelesaikan tugas dengan baik
c.       bekerja dengan rajin demi agama, nusa, dan bangsa
d.   memelihara kebersihan, keindahan, dan melestarikan lingkungan hidup
UAS 1 PKN Kelas 7 SMP Semester 1 TA 2016-2017 4.5 5 han doko Monday, February 29, 2016 Pilihlah jawaban yang dianggap paling tepat dan akurat! 1.        Pengertian norma adalah ..... a.      aturan-aturan hukum yang berlaku...


No comments:

Post a Comment