Kunci Persiapan UN Fisika SMP TA 2013/2014

 on Thursday, April 24, 2014  


Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling benar

86.   Sebuah bejana berisi 2 kg alkohol. Kemudian suhu alkohol itu dinaikan 200C dari mula-mula. Bila diketahui kalor jenisnya 2,3 x 103 J/kg oC, maka banyaknya kalor yang diterima alkohol itu adalah ….
a.     2,3 x 102 joule                                 c.   4,6 x 104 joule
b.     2,3 x 103 joule                                 d.   9,2 x 104 joule

87.   Contoh perpindahan kalor secara konduksi adalah ….
a.     sebatang aluminium dipanaskan
b.     memasak air
c.     jalan beraspal panas pada siang hari
d.     menjemur pakaian

88.   Benda bergetar dapat didengar bunyinya bila frekuensinya ….
a.     kurang dari 20 hertz
b.     antara 20 – 20.000 hertz
c.     antara 900 – 20.000 hertz
d.     lebih dari 20.000 hertz89.   Perhatikan gambar gelombang transversal berikut!
        Bila cepat rambatnya 300 m/s, maka frekuensinya ….
a.     3hertz                                         c.   500 hertz
b.     50 hertz                                          d.   1800 hertz

90.   Sebuah benda terletak 20 cm di depan cermin cekung. Bila jari-jari cermin itu 30 cm, maka jarak bayangan benKUda itu ….
a.     10 cm                                             c.   60 cm
b.     12 cm                                             d.   120 cm

91.   Bila benda diletakkan diantara titik fokus dan titik pusat cermin cekung, maka sifat bayangannya .…
a.     maya tegak diperbesar                    c.   maya terbalik diperbesar
b.     nyata tegak diperkecil                      d.   nyata terbalik diperkecil

92.   Pernyataan mana yang benar ?
a.     cermin cembung bersifat memusatkan sinar
b.     lensa cembung bersifat memusatkan sinar
c.     cermin cekung bersifat menyebarkan sinar
d.     lensa cekung bersifat memusatkan sinar

93.   Jarak fokus sebuah lensa cembung 50 cm. Kekuatan lensanya ….
a.     0,5 dioptri                                       c.   5 dioptri
b.     2 dioptri                                          d.   20 dioptri

94.   Alat optik yang menghasilkan bayangan maya, tegak, diperbesar adalah ….
a.     lup                                                 c.   kamera
b.     mata                                              d.   mikroskop

95.   Lukisan jalan sinar pembiasan cahaya yang benar ditunjukkan oleh gambar ….
      
       a.                                                         c. 
       b.                                                         d.

96.   Bila seberkas cahaya putih jatuh pada salah satu bidang pembias prisma sama sisi. Selain mengalami pembiasan, sinar tersebut mengalami peruraian warna yaitu menjadi ….
a.     merah, kuning, jingga, hijau, biru, ungu
b.     merah, jingga, hijau, kuning, biru, ungu
c.     merah, jingga, kuning, biru, hijau, ungu
d.     merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu

97.   Plastik bermuatan tolak-menolak dengan ebonit bermuatan, sedangkan kaca bermuatan tarik menarik dengan plastik bermuatan jadi ketiga benda itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a.     plastik dan kaca muatannya sejenis
b.     ebonit dan kaca muatannya sejenis
c.     plastik dan ebonit muatannya sejenis
d.     plastik, ebonit dan kaca muatannya sejenis

98.   Bila kaca digosok dengan kain sutera, maka kaca menjadi bermuatan positif sebab ….
a.     elektron kaca pindah ke kain sutera
b.     proton kaca pindah ke kain sutera
c.     elektron kain sutera pindah ke kaca
d.     proton kain sutera pindah ke kaca

99.   Kedudukan muatan listrik yang benar pada elektroskop seperti gambar ….


100. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing besarnya 6 x 10-8C dan 6 x 10-9C, terpisah sejauh 3 cm. Bila diketahui k = 9 x 109 Nm2/C2, maka besar gaya tolak-menolaknya ….
a.     1,08 x 10-3 N                                   c.   3,6 x 10-3 N

b.     1,08 x 10-2 N                                   d.   3,6 x 10-2 NKUNCI JAWABAN


FIS
86
D
87
A
88
B
89
C
90
C
91
A
92
B
93
B
94
A
95
B
96
D
97
C
98
A
99
D
100
C


Kunci Persiapan UN Fisika SMP TA 2013/2014 4.5 5 han doko Thursday, April 24, 2014 Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda paling benar 86.   Sebuah bejana berisi 2 kg alkohol. Kemudian suhu alkohol itu dinaika...


No comments:

Post a Comment